Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Kwaliteit openbaar bestuur

Algemeen
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de provincies een belangrijke schakelfunctie in het bestuur van ons land hebben ingenomen. Bovenlokale, regionale en nationale vraagstukken komen samen op het niveau van deze overheden. Bijna nooit staan provincies als enige aan de lat; de opgaven worden steeds in verbinding met andere overheden, instanties en inwoners opgepakt. De komende bestuursperiode investeren we in de ontwikkeling van het bestuur van deze provincie. In geval van grote vraagstukken en crisis heeft de provincie als regionale overheid of als gebiedsregisseur een belangrijke rol te nemen om het probleem samen met betrokken partners op te pakken.

Bestuurlijke vernieuwing
Na de verkiezingen van maart 2019 zijn nieuwe PS gekozen. Deze staten brengen nieuwe accenten aan. Één daarvan is de beoogde verbetering van de relatie tussen de inwoners en de provinciale overheid. In de werkwijze van de staten zelf moet dan ook plaats zijn voor de rol van volksvertegenwoordiger. Zo zijn om de ontwikkelingen op het gebied van zorg en gezondheidszorg door PS informanten aangewezen. Dergelijke initiatieven en andere voorstellen moeten er toe leiden dat de betrokkenheid van de Flevolander in deze periode meer aandacht krijgt. De intentie is bestuurlijke vernieuwing langs verschillende lijnen mogelijk te maken. En dat gaat verder dan alleen het bieden van de gebruikelijke inspraak. Het college heeft PS gevraagd hierin mee te denken. Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) dat eind 2019 is gepubliceerd en de voorstellen van de Statenwerkgroep over de vergaderstructuur bieden aanknopingspunten om de staten in een vroegtijdig stadium, bijvoorbeeld in het voorbereidingsproces op besluitvorming, in positie te brengen. Daarbij kunnen initiatieven, alternatieven en de afweging van diverse belangen mogelijk worden gemaakt.

Regionale opgaven
Onze focus is steeds gericht op onze bijdrage aan de ontwikkeling en bloei van het eigen gebied. En we willen helpen bij het oplossen van vraagstukken in onze omgeving. Voor de opgaven waar we voor staan zijn de bestuurlijke grenzen zijn betrekkelijk: we hebben elkaar nodig. Deze wederzijdse afhankelijkheid en wederkerigheid zorgt er voor dat de provincie zich profileert als een regionale speler, als samenwerkingspartner, als een medeoverheid die bij uitstek geschikt is om de regionale belangen te behartigen en verbindingen te leggen tussen lokale, regionale en (inter)nationale opgaven. Het denken in dergelijke opgaven stimuleert de regionale samenwerking tussen provincie en gemeenten. Opgaven en ambities pakken we dan ook verbindend en grensoverschrijdend op, samen met betrokken partners.
De provincie Flevoland neemt actief deel aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In dit bestuurlijk netwerk stemt Flevoland met de partners af over de ruimtelijke ontwikkeling, economie en mobiliteit in het MRA-gebied. Er is een nauwe wisselwerking tussen de MRA-regio en provincie Flevoland. De economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de MRA-regio zijn van grote invloed op de ontwikkelingen in provincie Flevoland. De provincie trekt zoveel mogelijk samen op met Almere en Lelystad. De provincie Flevoland participeert ook in het samenwerkingsverband Regio Zwolle. In dit samenwerkingsverband staat de economische ontwikkeling voorop. In het verlengde hiervan zijn ook thema’s als mobiliteit, human capital en duurzaamheid aan de orde.
Provincie Flevoland vormt de schakel tussen het westen en het noordoosten van het land. Het is de ambitie van het college om deze verbindende positie van meerwaarde te laten zijn voor de ontwikkeling in onze provincie.

Samen werken
Provincie Flevoland is in een nieuwe fase van haar ontwikkeling aangekomen. De afgelopen jaren is de jongste provincie veel in de publieke belangstelling geweest. Het heeft ons als provincie zelfbewuster gemaakt. De Omgevingsvisie uit 2017 is een rode draad voor PS en verwoordt dat provincie Flevoland meer dan voorheen door de inwoners zal worden ontwikkeld. Dat is een uitdaging aan ons en onze inwoners. Samen met inwoners en andere belanghebbenden en overheden hebben we de opgaven voor deze regio uitgewerkt in samenwerkingsagenda's en een uitwerkingsagenda. De grote opgaven uit deze Omgevingsvisie FlevolandStraks komen uitvoerig in het gesloten coalitieakkoord aan bod. De komende bestuursperiodes zijn dat de leidende opgaven die naar 2030 en verder kijken. Ook het afgelopen jaar hebben wij de ontwikkeling van onze regio in samenspraak met de maatschappelijke partners en onze gebiedspartners ter hand genomen in de uitvoering van onze uitwerkingsagenda.

Europa
Europa is voor provincie Flevoland een belangrijke partner. De afgelopen jaren hebben wij de nodige ambitie en bestuurlijke inzet gepleegd in Europese ontwikkelingen. Het blijkt effectief om de belangen van provincie Flevoland in Brussel goed onder de aandacht te brengen en ook het afgelopen jaar is provincie Flevoland er in geslaagd een bijdrage te leveren aan onderwerpen die voor onze regio van groot belang zijn. Daarom hebben wij ons actief gericht op de belangenbehartiging voor Europese Fondsen in de volgende programmaperiode 2020-2027. We hebben aandacht gevraagd en middelen gekregen voor concrete programma’s en projecten in provincie Flevoland. We hebben ons ingezet rond ontwikkelingen rond de Brexit en de gevolgen daarvan voor onze regio. Provincie Flevoland is niet alleen in EU-verband actief, maar ook in de Raad van Europa. Daarin is de commissaris van de Koning lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, voorzitter van de Monitoring Committee en woordvoerder voorkoming radicalisering.

Provinciale Staten/Statengriffie

Voor Provinciale Staten en de Statengriffie, stond 2019 in het teken van de provinciale statenverkiezingen, de verkiezingen voor de Eerste Kamer en de start van een nieuwe statenperiode.
Er is fors geïnvesteerd in het inwerkprogramma en de nieuwe Staten hebben het vergadermodel en werkwijze bepaald met behulp van diverse werkgroepen.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Flevoland wordt goed bestuurd.

Effect van ons beleid

Een verbeterde (inter)nationale positie van Flevoland.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 173.457
Gerealiseerd € 143.983
Afwijking € 29.474
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van