Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Mobiliteit

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die hebben bijgedragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van provincie Flevoland.

Programma Mobiliteit en Ruimte
De Mobiliteitsvisie Flevoland heeft het jaar 2030 als horizon. Innovatieve verkeersoplossingen en duurzaamheid zijn belangrijke thema's. De snelle ontwikkelingen in onze samenleving vragen ook bij verkeer om een flexibele planvorming, maar wel met duidelijke uitgangspunten en doelen. Dit biedt ruimte om in de programmering in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en kansen. De opgaven zijn in het programma 'Mobiliteit en Ruimte 2018-2022' uitgewerkt, inclusief de opgaven vanuit het coalitieakkoord. Extra aandacht is in 2019 uitgegaan naar landelijke regelgeving en ons provinciaal beleid op het vlak van duurzame energie en circulaire economie.
Waar het gaat om onze provinciale infrastructuur hebben we (de voorbereiding van) een aantal (grote) infrastructuurprojecten uitgevoerd, zoals verdubbeling van de Gooiseweg tussen de A27 en de Nijkerkerweg en de voorbereiding van de reconstructie van de Hanzeweg in samenhang met de Roggebotsluis. We hebben de bestaande (vaar)wegen en fietspaden kwalitatief op peil gehouden.

Innovatie openbaar vervoer
Met de OV-visie die PS in 2015 hebben vastgesteld, ligt er een goede basis voor het verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer binnen de financiële kaders. In 2019 is hieraan verder invulling gegeven door met de gemeenten tijdens werksessies na te denken over de wijze waarop de bereikbaarheid van het landelijke gebied per openbaar vervoer op een toekomstvaste, vraaggerichte manier vormgegeven kan worden. Daarnaast is in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel in 2019 het openbaar busvervoer in een groot deel van de drie provincies aanbesteed voor de periode 2020 – 2030. De winnende vervoerder heeft een op de toekomst gerichte aanbieding gedaan die goed aansluit bij de provinciale doelen met het openbaar vervoer: een ruim, op de vraag gericht vervoeraanbod dat op een duurzame manier wordt uitgevoerd en veel aandacht voor comfort en reisgemak.

Circulair
Bij beheer en onderhoud van infrastructuur is, waar mogelijk, gebruik gemaakt van duurzame materialen en hergebruik van materialen (toepassen hergebruikte materialen in asfalt onder- en tussenlagen, hergebruikt betongranulaat als grintvervanger bij betonnen verhardingen, toepassing van brandstof met minimaal 40% lagere CO2-uitstoot dan conventionele diesel).

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Provincie Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven.

Effect van ons beleid

De bereikbaarheid van provincie Flevoland (ook via openbaar vervoer) is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 63.805
Gerealiseerd € 64.421
Afwijking € -616
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van