Jaarverslag 2019

Bijlagen

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (artikel 28 lid c) dient in de jaarstukken een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma te worden opgenomen. In de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV is het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten nader uiteengezet. Bij het opstellen van het onderstaande overzicht van de incidentele baten en lasten per programma is deze notitie gevolgd. In lijn met de verschillenanalyse in onderdeel II Programmaverantwoording zijn alle incidentele baten en lasten groter dan
€ 100.000 van een verklaring voorzien.

Programma / post

Bedrag

Bate / last

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Opgave Circulaire Economie

465

last

Toelichting:

De opgave ‘Circulaire Economie’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Opgave Landbouw meerdere smaken

412

last

Toelichting:

De opgave ‘Landbouw meerdere smaken’ betreft een provinciaal programma waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Opgave Verhaal van Flevoland

302

last

Toelichting:

De opgave ‘Verhaal van Flevoland’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Omgevingswet

326

Toelichting:

De implementatie van de Omgevingswet betreft een incidenteel project, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

200

last

Subtotaal:

1.705

last

2 Landelijk gebied en natuur

Beleidsontwikkeling landelijk gebied

991

last

Toelichting:

De beleidsontwikkeling landelijk gebied betreft een provinciaal fonds, waarvoor tijdelijke middelen beschikbaar zijn gesteld.

Nationaal Park Nieuw Land

384

last

Toelichting:

Voor het project ‘Nationaal Park Nieuw Land’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Oostvaardersplassen

822

last

Toelichting:

Voor het project ‘Oostvaardersplassen’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Afwikkelingsverschillen

-878

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

-1

bate

Subtotaal:

1.318

last

3 Economie

Composietencluster

150

last

Toelichting:

De provincie vervult een actieve rol bij de ondersteuning van de innovatieve maakindustrie, voor zover composiet gerelateerd. Hiervoor is in 2019 een bedrag van € 0,2 mln. besteed ter subsidiëring van innovatieve projecten, waarvoor tijdelijke middelen beschikbaar zijn gesteld.

Waterplantenproblematiek

123

last

Toelichting:

Voor het project ‘Waterplantenproblematiek’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Afwikkelingsverschillen

-171

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

81

last

Subtotaal:

183

last

4 Cultuur, samenleving en sport

Landschapskunstwerk Deltawerk

181

last

Toelichting:

Betreft een incidenteel project, waarvoor tijdelijke provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

39

last

Subtotaal:

220

last

5 Energie, milieu en klimaat

DuurzaamDoor

171

last

Toelichting:

De opgave ‘DuurzaamDoor’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Opgave Duurzame Energie

1.808

last

Toelichting:

De opgave ‘Duurzame Energie’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Afwikkelingsverschillen

484

last

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

-92

bate

Subtotaal:

2.371

last

6 Mobiliteit

Afwikkelingsverschillen

157

last

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Overdracht wegen aan gem. Dronten

1.154

last

Toelichting:

Betreft een incidentele overdracht van wegen aan gemeente Dronten.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

-58

bate

Subtotaal:

1.254

last

7 Gebiedsontwikkeling

Amsterdam Lelystad Airport

102

last

Toelichting:

Betreft een incidenteel project, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Luchthaven fonds

131

last

Toelichting:

Het Luchthaven fonds betreft een provinciaal fonds, waarvoor tijdelijke middelen beschikbaar zijn gesteld.

Kapitaallasten

989

last

Toelichting:

Omdat de getaxeerde directe opbrengstwaarde van Flevokust Haven, gebaseerd op marktconforme bedrijfseconomische rendementseisen, eind 2019 lager is dan de boekwaarde (de totale investering) is de voorziening duurzame waardevermindering verhoogd.

Gronden OVW Nieuwe Natuur

-1.726

bate

Toelichting:

Gronden Oostvaarderswold / Nieuwe Natuur betreft een incidenteel programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Gronden OVW Nieuwe Natuur

420

last

Toelichting:

Gronden Oostvaarderswold / Nieuwe Natuur betreft een incidenteel programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

-11

bate

Subtotaal:

-72

bate

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Afwikkelingsverschillen

-166

bate

Toelichting:

In overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten vallen afwikkelingsverschillen per definitie onder incidentele baten en lasten.

Detachering DLG N-H

358

last

Toelichting:

Betreft een incidentele samenwerking met de provincie Noord-Holland ten aanzien van inhuur voormalig DLG-medewerkers. Deze samenwerking heeft tijdelijk karakter.

SmartFoodChains4Europe (Interreg V)

165

last

Toelichting:

Betreft een incidenteel project, waarvoor tijdelijk (provinciale) middelen beschikbaar zijn gesteld.

Meerjaren aanpak bedrijfsvoering

1.800

last

Toelichting:

Betreft een tijdelijk programma

831 Algemene reserve

-1.836

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

421 Grootschalige kunstprojecten

-188

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

411 Monumentenzorg

157

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Brede Bestemmingsreserve

-4.250

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

711 Zuiderzeelijngelden

1.956

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

815 Technische bijstand Europa   

-171

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Procesgelden gebiedsontwikkeling

589

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

814 p-MJP/POP

2.982

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

815 Cofinanciering EU-projecten14-20

617

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

741 Nieuwe Natuur

-1.096

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

731 Almere 2.0

-2.627

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Doorgeschoven activiteiten

-2.485

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

856 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering

-2.317

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

522 Duurzame energie

647

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

412 Kunst

67

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Doorgeschoven activiteiten

128

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

311 Economisch Programma

-855

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

522 Duurzame energie

3.592

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Regiodeal Noordelijk Flevoland

5.000

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

431 Krachtige Samenleving

1.090

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

76

last

Subtotaal:

-4.398

bate

Totaal per saldo (-=bate / +=last):

2.579

last

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van