Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Jaarrekening 2019 op hoofdlijnen

1.1 Omvang resultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 12,8 mln. positief. Hieronder is de opbouw van het resultaat weergegeven.

Opbouw resultaat
Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de totale lasten € 22,3 mln. lager dan de begrotingsraming na wijziging. Daarnaast is sprake van € 4,7 mln. hogere baten. Tenslotte is € 18,8 mln. minder toegevoegd aan de reserves en is € 33,1 mln. minder onttrokken. Hiermee ligt het resultaat € 12,8 mln. hoger dan geraamd.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019 ontwerp

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Lasten

186.558

189.106

194.181

171.839

22.342

Baten

-184.186

-181.512

-186.418

-191.141

4.722

Stortingen in reserves

46.614

91.360

104.007

85.170

18.836

Onttrekkingen aan reserves

-57.690

-98.953

-111.769

-78.712

-33.057

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell10

x € 1.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van