Jaarverslag 2019

Bijlagen

6. Lijst met afkortingen

6. Lijst met afkortingen

AAA: 

Amsterdam Airport Area

ABW: 

Actieplan Bodem en Water

AER: 

Assembly of European Regions

AGC: 

Airport Garden City

APG:

Autoriteit Persoonsgegevens 

APPA: 

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

AVG:

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BAC: 

Bestuurlijke adviescommissie

BBP: 

Bruto Binnenlands Product

BBV: 

Besluit Begroting en Verantwoording gemeente en Provincies

BDO:

Bestuurs- en Directieondersteuning 

BIO:

Baseline Informatieveiligheid Overheid 

BNG: 

Bank Nederlandse Gemeenten

BZK:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BO MIRT:

Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

CA:

Coalitieakkoord 

CISO:

corporate information security officer 

CMO: 

Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling Flevoland

CPMR: 

Conference of Peripheral Maritieme Regions

CUP: 

College uitvoeringsprogramma

DGO: 

Duurzaam gebruik van de Flevolandse ondergrond

DLG: 

(voormalig) Dienst Landelijk Gebied

DOVA:

decentrale OV-autoriteiten 

DOS:

Digitale Ondersteuning Staten 

DRU: 

Dienstregelingsuur

DSO: 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DGO:

Duurzaam Gebruik Ondergrond 

EBN:

Energiebeheer Nederland 

EEB:

Evidence Based Beleid

EEF:

Energie Expertise Centrum Flevoland

eDocs: 

Documentmanagementsysteem

EFRO: 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS: 

Ecologische Hoofdstructuur

EZK:

Economische Zaken en Klimaat

FBE:

Faunabeheereenheid Flevoland

FEA: 

Flevolandse Energie Agenda

FG:

functionaris gegevensbescherming 

FTE: 

Fulltime-equivalent (fulltime medewerker)

FVA: 

Fonds Verstedelijking Almere

GLB: 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GR: 

Gemeenschappelijke Regeling

GS:

Gedeputeerde Staten

HNP:

Huis Nederlandse Provincies 

HOF:

Wet Hof

ICT: 

Informatie- en Communicatie Technologie

IDA:

Interprovinciale Digitale Agenda 

IDS: 

Introductie Duurzaam Stortbeheer

IFA: 

Investeringsimpuls Flevoland Almere

IKB: 

Individueel Keuze Budget

IPO: 

Interprovinciaal Overleg van en voor Provincies

ISO:

information security officer’ 

IT: 

Information Technology

IVN:

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

KO`s: 

Koninklijke onderscheidingen

KRW: 

Kaderrichtlijn Water

LAB: 

Lelystad Airport Businesspark

LBI:

Landelijke Bijdrage-Index 

LNV:

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

LOI:

Letter of Intent 

LTO: 

Land- en Tuinbouworganisatie

MAAS: 

Mobility as a Service

MAB: 

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

BZK: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBVI: 

Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud Vervangingsinvesteringen Infrastructuur

MFK:

Meerjarig Financieel Kader 

MITC: 

Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum

MJOP: 

Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis

MKB: 

Midden- en Kleinbedrijf

MOBLA: 

Bereikbaarheid Lelystad Airport

MRA: 

Metropoolregio Amsterdam

MRA-E: 

MRA Elektrisch

MRB: 

Motorrijtuigenbelasting

MGA:

Mutual Gains Approach

MSNF: 

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

MW

Megawatt

NBTC: 

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

NDW:

Nationale Databank Wegverkeersgegevens 

NJO: 

Niet-jaarlijks onderhoud

NIE:

Natuurinclusieve energietransitie

NLE: 

Erfgoedcentrum Nieuwland

NLR:

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 

n.n.b.:

nog niet bekend

n.b.:

niet bepaald

NNN: 

Natuurnetwerk Nederland

NSL:

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwalitei

OCW:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

ODNZKG: 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

OFGV: 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

OMALA:

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere 

OMFL: 

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

OV: 

Openbaar Vervoer

P&C: 

Planning & Control

P&O: 

Personeel en Organisatie

PAS: 

Programmatische Aanpak Stikstof

PFAS:

Poly- en perfluoralkylstoffen 

p-MIRT: 

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

PMR: 

Programma Mobiliteit en Ruimte

pNN: 

Programmaonderdeel Nieuwe Natuur

Plabeka:

Platform Bedrijven en Kantoren

POB: 

Persoonlijk Ontwikkel Budget

PoC-fonds: 

Proof of Concept Fonds

POP3: 

Plattelandsontwikkelingsprogramma 3

PPS: 

Publiek private samenwerkingen

PS:

Provinciale Staten

RDW: 

Rijksdienst voor het Wegverkeer

RES: 

Regionale Energiestrategie

RHC HFA: 

Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief

RIEC: 

Regionaal Informatie en Expertisecentrum

ROM: 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

RRAAM: 

Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer

RRK: 

Randstedelijke Rekenkamer

Ruddo: 

Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden

RVB:

Rijksvastgoedbedrijf 

RVO: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SBAB:

Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

SBA: 

Stedelijke bereikbaarheid Almere

SBB:

Staatsbosbeheer

SDG’s

Sustainable Development Goals 

SFF:

Stichting Faunabeheer Flevoland

SISA: 

Single information Single Audit

SLA:

Schone Lucht Akkoord

SNL:

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer

SPV:

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

SRE: 

Schiphol Real Estate

SUP`s:       

Strategische uitvoeringsprogramma’s

TBES:       

Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem

tbo’s:

Terreinbeherende organisaties

TMI:       

Technologische MKB Innovatieregeling

UP:       

(college) Uitvoeringsprogramma

VO:       

Voortgezet Onderwijs

VTH:       

Vergunning, toezicht en handhaving

VRN:

Voortgangsrapportage Natuur

Fido:       

Wet Financiering decentrale overheden

WBE: 

wildbeheereenheid Flevoland

WKO:       

Warmte- en Koudeopslag

Wnra:

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Woo:

Wet open overheid

Wob:

Wet openbaarheid van bestuur 

EWNT:       

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOL:

Monitor Wind op Land 

ZZL:       

Zuiderzeelijngelden  

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van