Jaarverslag 2019

Bijlagen

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld
(incl. directe personele lasten)

Rekening 2018

Rekening 2019

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.3 Kwantiteit grondwater

397

416

3.9 Water, overige baten en lasten

700

574

4.6 Duurzaamheid

0

0

6.1 Agrarische aangelegenheden

0

547

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

847

1.172

7.9 Cul. & maatschappij, overig baten en lasten

0

465

8.1 Ruimtelijke ordening

4.052

1.903

8.2 Volkshuisvesting

27

62

2 Landelijk gebied en natuur

5.2 Beheer natuurgebieden

8.054

8.244

5.3 Beheer flora en fauna

4.217

1.240

5.9 Natuur, overige baten en lasten

627

-547

6.3 Kennis en innovatie

100

104

7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten

766

1.125

3 Economie

6.3 Kennis en innovatie

4.659

1.075

6.4 Recreatie en toerisme

606

1.257

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

4.304

3.310

4 Cultuur, samenleving en sport

0.6 Overhead

388

0

4.6 Duurzaamheid

804

0

7.1 Cultuur

5.764

5.266

7.2 Maatschappij

1.136

1.839

7.9 Cult.&maatschappij, overige  baten en lasten

697

794

5 Energie, milieu en klimaat

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

3

2

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

0

10

3.5 Kwaliteit bodemwater

783

-10

4.1 Bodembescherming

1.730

1.473

4.4 Vergunningverlening en handhaving

3.842

4.081

4.6 Duurzaamheid

1.752

4.635

4.9 Milieu, overige baten en lasten

616

798

5.9 Natuur, overige baten en lasten

327

349

7.1 Cultuur

31

70

8.1 Ruimtelijke ordening

369

230

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

34.187

33.208

2.2 Waterwegen

3.130

2.908

2.3 Openbaar vervoer

32.987

35.713

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

1.993

1.811

7 Gebiedsontwikkeling

5.1 Natuurontwikkeling

7.063

3.141

6.2 Logistiek

7.855

1.172

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

10.495

12.030

8.3 Stedelijke vernieuwing

96

53

8 Kwaliteit openbaar bestuur

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

22

0

0.3 Geldleningen en uitzettingen

164

192

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

-439

0

0.8 Mutaties reserves

46.614

85.170

1.1 Provinciale Staten

2.019

2.610

1.2 Gedeputeerde Staten

1.824

2.781

1.3 Kabinetszaken

6

4

1.6 Openbare orde en veiligheid

117

209

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.453

1.454

3.9 Water, overige baten en lasten

184

135

4.6 Duurzaamheid

33

0

5.9 Natuur, overige baten en lasten

793

412

6.1 Agrarische aangelegenheden

2.029

1.185

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

5.258

1.451

7.9 Cultuur & maatschappij, overige baten en lasten

168

17

0.6 Overhead

27.522

30.870

Baten per programma naar taakveld

Rekening 2018

Rekening 2019

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.3 Kwantiteit grondwater

-497

-490

3.9 Water, overige baten en lasten

-10

-30

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-22

-19

8.1 Ruimtelijke ordening

0

-26

2 Landelijk gebied en natuur

5.2 Beheer natuurgebieden

-50

-44

   3 Economie

   6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-9

0

4 Cultuur, samenleving en sport

   7.1 Cultuur

-150

0

5 Energie, milieu en klimaat

3.5 Kwaliteit grondwater

-19

-26

4.1 Bodembescherming

-489

-400

4.4 Vergunningverlening en handhaving

0

0

4.6 Duurzaamheid

-100

-161

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-86

-81

8.1 Ruimtelijke ordening

-118

-59

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

-1.260

-1.147

2.2 Waterwegen

-97

-159

2.3 Openbaar vervoer

-8.697

-8.147

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

-63

0

7 Gebiedsontwikkeling

5.1 Natuurontwikkeling

-4.787

-1.726

6.2 Logistiek

-167

-513

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-351

-830

8.3 Stedelijke vernieuwing

-69

-41

8 Kwaliteit openbaar bestuur

0.1 Uitkering provinciefonds

-87.863

-105.852

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-73.520

-66.121

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-296

-141

0.4 Deelnemingen

-372

-713

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

-1.437

0

0.8 Mutaties reserves

-57.690

-78.712

0.9 Resultaat

8.704

12.843

1.2 Gedeputeerde Staten

-32

-37

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

0

-2

6.1 Agrarische aangelegenheden

-64

-78

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-1.016

-980

0.6 Overhead

-2.551

-3.312

x € 1.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van