Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Cultuur, samenleving en sport

Typisch Flevoland, net even anders
In 2019 hebben we uitvoering gegeven aan onderdelen van de cultuurnota 2017-2020 ‘Typisch Flevoland, net even anders’. Daarmee hebben we gewerkt aan de verdere opbouw en het behoud van de Flevolandse culturele infrastructuur en het behoud van het cultureel erfgoed. Hiermee dragen we het Verhaal van Flevoland uit en versterken we de Flevolandse identiteit en binding van de inwoners met provincie Flevoland. De cultuurnota gaat tot 2020, daarom zijn we in 2019 begonnen met de voorbereiding van de nieuwe cultuurbeleidsperiode 2021-2024 door een startnotitie op te stellen.

Krachtige Samenleving
In het kader van de opgave 'Krachtige Samenleving' heeft de provincie het initiatief genomen een regionaal netwerk op te zetten op het thema ‘positieve gezondheid’. De provincie heeft samen met GGD Flevoland, Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Flevoland, Proscoop en Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), en in nauwe samenspraak met gemeenten, gewerkt aan het maken van een Plan van Aanpak en ontwikkelen van een digitaal platform. Daarnaast heeft de provincie intensief ingezet op het thema regionale gezondheidszorg. Naar aanleiding van de problematiek van het voormalig IJsselmeerziekenhuis heeft de provincie een actieve bijdrage geleverd aan het rapport ‘Toekomstverkenning Zorg in Flevoland’ en aan de lobby voor het behoud van betaalbare en bereikbare zorg in provincie Flevoland. Dit in overleg met betrokken gemeenten. Daarnaast neemt de provincie deel aan de regionale Zorgtafel die najaar 2019 is ingericht.

Sport
De maatschappelijke waarde en diversiteit van sport en bewegen zijn uniek en onmiskenbaar. Het draagt bij aan gezondheid, economie en een krachtige samenleving in provincie Flevoland. PS hebben in de sportnota “Samenspel Rendeert in Flevoland 2019 - 2023” beschreven hoe in samenwerking met diverse partners gewerkt wordt aan een sportief Flevoland. De uitvoering hiervan is grotendeels belegd bij Sportservice Flevoland B.V.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

In provincie Flevoland is het goed wonen, werken en recreëren met een versterkte Flevolandse identiteit en een verbeterd imago.

Effect van ons beleid

De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 7.690
Gerealiseerd € 7.162
Afwijking € 528
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van