Jaarverslag 2019

Cultuur, samenleving en sport

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
8.260
6.928
7.690
7.162
482
Programmaonderdeel Cultuur
6.592
5.139
5.900
5.407
447
Product Cultureel erfgoed
3.205
2.062
2.328
2.168
160
Monumentenwacht Overijssel-Flevoland
13
13
13
13
0
Monumenten en archeologie
167
106
256
143
113
Steunfunctie archeologie/monumenten
121
124
124
124
0
Kapitaallasten lening NLP
0
0
0
0
0
Nieuw Land Erfgoedcentrum
0
0
0
0
0
Beheer historische prov. archieven
67
0
0
0
0
Batavialand
1.493
1.521
1.528
1.526
2
Wereld Erfgoed Schokland
0
0
0
0
0
Provinciaal archeologisch depot
364
161
266
226
41
100 jaar Zuiderzeewet
242
0
0
0
0
Rijksmonument Waterloopbos
1.100
85
85
85
0
Langetermijnvisie erfgoed
156
52
56
51
4
Onderzoek toevalsvondsten
0
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
-519
0
0
0
0
Product Kunst
3.387
3.077
3.572
3.239
287
Uitvoeringskosten
56
58
78
72
7
Investeringsimpuls Klassieke Muziek
80
85
85
80
5
Cultuurmarketing
0
0
0
0
0
Aankoop en onderhoud beeldende kunst
0
28
38
38
0
Cultuurpart./-educatie met kwaliteit
167
158
158
157
1
Subsidie Land Art
111
113
113
113
0
Speerpuntlandschapskunst
64
76
101
93
9
Podiumkunsten
506
535
535
523
13
Adviescommissie cultuur
18
17
17
19
-2
Cultuureducatie PO FleCk
485
490
490
490
0
Bibliotheek Netwerk Flevoland (BNF)
763
939
1.179
922
257
Centrum Amateurkunst
208
213
213
213
0
Landschapskunstwerk
573
0
179
181
-2
Cultureel evenement
160
156
0
0
0
Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs
203
207
385
385
0
Afwikkelingsverschillen
-7
0
0
-46
0
Programmaonderdeel Samenleving en sport
1.668
1.790
1.790
1.755
35
Product Samenleving
1.047
1.142
1.142
1.118
24
Onderzoek voorzieningen
45
68
68
63
5
Ouderen en eenzaamheidsbestrijding
0
0
0
0
0
CMO Flevoland
1.002
1.024
1.024
1.024
0
Regenboogprovincie
0
50
50
31
19
Product Sport
621
647
647
636
11
Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid
45
48
48
37
11
Sportbeleid
244
261
261
261
0
Sport Service Flevoland
332
339
339
339
0
Baten
-150
0
0
0
0
Programmaonderdeel Cultuur
-150
0
0
0
0
Product Cultureel erfgoed
-150
0
0
0
0
Monumenten en archeologie
-59
0
0
0
0
100 jaar Zuiderzeewet
-90
0
0
0
0
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van