Jaarverslag 2019

Jaarrekening

Balans (incl. toelichting)

3 Balans (incl. toelichting)

Tabel 3.1: Balans

Activa

2019

2018

Passiva

2019

2018

31 dec.

31 dec.

31 dec.

31 dec.

Immateriële vaste activa

0

0

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

 • Algemene reserve

20.444

21.422

 • Investeringen met economisch nut

28.598

24.606

 • Bestemmingsreserves

225.340

209.200

 • Investeringen met maatschappelijk nut

113.530

90.778

 • Gerealiseerd resultaat

12.843

8.704

Totaal materiële vaste activa

142.128

115.384

Totaal eigen vermogen

258.627

239.326

Financiële vaste activa

Vreemd vermogen

Kapitaalverstrekkingen aan:

Voorzieningen

33.105

37.151

 • Deelnemingen

1.427

1.166

 • Gemeenschappelijke regelingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

1.000

1.000

Leningen aan:

 • Openbare lichamen (art. 1a wet Fido)

17.300

20.600

 • Deelnemingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

9.003

8.728

Overige langlopende leningen

377

377

Totaal financiële vaste activa

29.107

31.871

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Netto-vlottende schulden looptijd < 1 jaar

 • Vorderingen op openbare lichamen

26.701

21.365

 • Overige schulden

18.385

26.870

 • Verstrekte kasgeldleningen

0

0

 • Rekening-courant verhouding Rijk

131.362

160.371

Overlopende passiva

 • Overige vorderingen

650

1.710

 • Transitorische verplichtingen

7.351

10.684

Totaal uitzettingen

158.713

183.446

 • Vooruit ontvangen doeluitkeringen

17.487

20.685

 • Overige vooruit ontvangen bedragen

718

524

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

2.102

1.567

Totaal overlopende passiva

25.556

31.893

Overlopende activa

 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

3.623

2.972

Gewaarborgde geldleningen

534

642

x € 1.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van