Jaarverslag 2019

Samenvatting

Financiën

II. Jaarresultaat 2019

In het jaar 2019 is een positief resultaat gerealiseerd van € 12,8 mln. Dit resultaat, en het verschil ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voortgang van een aantal projecten en programma's uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden gehouden en doordat de baten, met name de Provinciefondsuitkering, hoger zijn uitgevallen dan was voorzien. De verschillen zijn nader gespecificeerd en toegelicht bij de desbetreffende programma's.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019 ontwerp

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Lasten

186.558

189.106

194.181

171.839

22.342

Baten

-184.186

-181.512

-186.418

-191.141

4.722

Stortingen in reserves

46.614

91.360

104.007

85.170

18.836

Onttrekkingen aan reserves

-57.690

-98.953

-111.769

-78.712

-33.057

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell10

x € 1.000

In de Jaarrekening 2019 (onderdeel IV van deze jaarstukken) gaan we bij de diverse programmaonderdelen in op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 (na wijziging) en het ontstaan van het rekeningresultaat 2019.

III. Weerstandsvermogen

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de laatste versie van de paragraaf (zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020) gedaald van € 10,8 mln. naar € 9,7 mln. De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2020 is gedaald van € 12,6 mln. naar € 12,1 mln. De dekkingsgraad blijft daarmee afgerond 1,2. Deze bevindt zich daarmee aan de onderkant van de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van