Jaarverslag 2019

Bijlagen

1. Toelichting reserves en voorzieningen

1. Toelichting reserves en voorzieningen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid wordt uiteengezet. In november 2019 is de Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023 vastgesteld. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het saldo van de reserve beschikbaar is voor de benoemde bestedingsdoelen. Voor een deel zijn de hierin opgenomen middelen reeds geoormerkt voor specifieke activiteiten. In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailoverzicht van het verloop in 2019 weergegeven, inclusief eventuele resterende oormerken.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)

De algemene reserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking beschikbaar is.

De gewenste omvang van de algemene reserve wordt bepaald door de beleidsuitgangspunten in de nota Risicomanagementbeleid, waarbij het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen een rol spelen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf weerstandvermogen in begroting en jaarstukken toegelicht.

Voor de algemene reserve is daarnaast een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is. Hieraan wordt ultimo 2019 voldaan.

De algemene reserve wordt gevoed uit rekeningoverschotten waaraan geen bestemming is gegeven en incidentele meevallers.

Voor de algemene reserve bestaat geen bestedingsplan, waardoor de algemene reserve in beginsel volledig als ‘vrije’ ruimte kan worden beschouwd voor de weerstandscapaciteit, een en ander behoudens eventuele aangebrachte oormerken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Afrekening fractiereserves 2018 en kosten hertelling verkiezingen 2019

65

Storting voorfinanciering aankoop vastgoed NLE (t/m 2023)

356

421

Af

Positionering en inrichting afdeling S&B

-1.400

Resultaatbestemming 2018 (toevoeging programmabudget)

-857

-2.257

Personeel (NR: B003)

Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor verplichtingen mogen worden aangegaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen;
 • tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden);
 • personele knelpunten;
 • vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden);
 • complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten;
 • organisatieontwikkeling;
 • kosten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering;
 • kosten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Bij de Zomernota 2017 is de doelstelling van deze reserve verruimd en de naam gewijzigd (voorheen: reserve Personele frictiekosten). Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor medewerkerontwikkeling (incl. POB), management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost versterking organisatie bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao. De omvang van deze reserve wordt per bestuursperiode vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

900

Onderuitputting diverse personeelsbudgetten

1.208

2.108

Af

Frictiekosten 2019

-957

Grootschalige kunstprojecten (NR: B006)

De reserve is gedurende 2019 opgeheven. Het resterende saldo van, en de toekomstige stortingen in, de bestemmingsreserve "Grootschalige kunstprojecten" worden gestort in de bestemmingsreserve "Artistieke Experimenten.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Resterende saldo overboeken naar "Artistieke experimenten" (B046)

-188

Monumentenzorg (NR: B008)

De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie van rijksmonumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

28

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

128

156

Brede Bestemmingsreserve (NR: B009)

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie en niet passen bij het karakter van andere reserves.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

6.883

Storting oormerk Omgevingsvisie

230

Storting oormerk De-On

1.000

8.113

Af

Omgevingsvisie (ongeoormerkt)

-3.000

Krachtige samenleving (oormerk)

-350

Fonds landelijk gebied (oormerk)

-991

Nationaal park Nieuw Land (ongeoormerkt)

-384

Monitoring Economisch programma (oormerk)

-50

Composietencluster (ongeoormerkt)

-150

Regieraad techniek (oormerk)

-8

Recreatieve benutting monumenten (oormerk)

-21

Cultuurbeleid 2017-2020 (oormerk)

-128

De-On (oormerk)

-525

Zwemwaterbebording (oormerk)

-10

Fietsenpadennetwerk

-20

Fietspad grote trap (oormerk)

-1.345

Bereikbaarheid Oostrand (oormerk)

-130

Regiefunctie ontsluiting luchthaven (oormerk)

-13

Landzijdige ontsluiting Flevokust-Haven (oormerk)

-291

Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA) (oormerk)

-289

Marker Wadden (oormerk)

-400

Digitalisering Statenwerk (oormerk)

-100

GLB pijler 1 (POP3) (oormerk)

-15

Inzet Nieuw Beleid (oormerk)

-27

Tijdelijk personeel griffie (ongeoormerkt)

-26

Overheveling POP3 naar reserve p-MJP/POP (oormerk)

-3.000

Overheveling naar Krachtige Samenleving

-1.090

-12.363

Resterende oormerken per 31-12-2019

Poorten Nationaal Park Nieuw Land (mandaat GS)

2.850

Beleidskader Oostvaardersplassen

68

Nota Natuur (mandaat GS)

1.000

Spirocan (achtervang lening)

1.500

Economisch Programma: Monitor

50

Kredietfaciliteit MKB doorstartfonds (achtervang lening)

477

Composietencluster

150

MITC

2.000

Toeristisch recreatieve benutting Fl. monumenten

80

Werelderfgoed Schokland

500

Cultuurbeleid 17-20

198

Achtervang lening DE-on (incl. geothermie)

7.803

Fietspadennetwerk

1.980

Kornwerderzand (mandaat GS)

2.500

Bereikbaarheid Luchthaven (MOBLA)

960

Fietspad Grote Trap

525

Stedelijke bereikbaarheid Almere (SBA)

6.283

Oostrand Dronten

265

HOV Luchthaven - infrastructuur (mandaat GS)

1.000

Optimalisatie landzijdige ontsluiting Flevokust Haven

2.709

Kapitaallasten Innovatiepaviljoen Floriade Werkt!

700

Trintelzand

1.000

GLB/POP3 - water

928

Marker Wadden

500

Statengriffie

274

ICT

448

Informatietechnologie

400

Omgevingsvisie

230

Hernieuwbare energie

500

Risicoreservering Groeifonds

1.000

Oostvaardersoevers

1.000

Onderhoud infrastructuur

5.450

Centraal toezicht aanleg glasvezelnetwerk

150

Totaal oormerken

45.478

Het bedrag van de resterende oormerken is hoger dan de totale reserve. Dit wordt veroorzaakt doordat de geoormerkte gelden over meerdere jaren zullen worden besteed en de komende jaren nog stortingen in de reserve plaatsvinden, die nog niet in het saldo per 31 december 2019 zijn opgenomen. Rekening houdend met de reeds voorziene stortingen is het saldo van de reserve toereikend om de oormerken te dekken.

Sportaccommodaties / grootschalige sportevenementen (NR: B011)

Het doel van deze reserve betreft het versterken van provinciale maatschappelijke waarden van sport.

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan grote sportevenementen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B011 Sport

330

0

0

330

Zuiderzeelijngelden (NR: B016)

De reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het ZZL programma. Dit programma omvat de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond, daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2021).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Projectbijdragen Luchthavenfonds

-58

Provinciale bijdrage projecten ZZL

-1.898

-1.956

Resterend oormerk per 31-12-2019

Luchthavenfonds

340

Provinciale bijdrage Maritieme Servicehaven NF
(excl. cofinanciering)

5.000

Totaal oormerken

5.340

Technische bijstand Europa (NR: B017)

Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn middelen beschikbaar gesteld, genaamd ‘technische bijstand’. Dit betreft salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van Technische Bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Egalisatie Technische bijstand Europa

-171

Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)

Voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s is gekozen om de benodigde expertise in te huren, in plaats van het uitbreiden van de formatie. De reden daarvan is dat de vraag naar inzet en expertise afhankelijk is van de fase waarin een gebiedsprogramma zich bevindt. Omdat er vraaggericht wordt ingehuurd is er sprake van een ongelijkmatig verloop van de proceskosten voor de gebiedsprogramma’s. Het doel van de reserve is het jaarlijks beslag op de begroting te egaliseren.

Voor elke gebiedsontwikkeling wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de gebiedsontwikkeling zullen worden gedaan.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting

1.000

Af

Procesgeld Noordelijk Flevoland

-162

Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport

-103

Procesgeld Markermeer IJmeer

-61

Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

-85

-411

Resterend oormerk per 31-12-2019

  Procesgelden Maritieme Servicehaven Noordelijk            
  Flevoland

145

 Trintelzand B

500

Totaal oormerken

645

p-MJP/POP (NR: B027)

De reserve heeft als doel in enig jaar niet bestede cofinancieringmiddelen voor het POP3 programma beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering en uitvoeringskosten voor het POP3 programma is gelijkmatig over de jaren verdeeld. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar, vanwege de relatie met de voortgang en declaratie door derden.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Aanvulling t.b.v. uitvoeringskosten

3.000

Reguliere storting provinciale cofinanciering POP3

430

3.430

Af

Provinciale cofinanciering voor het programma POP3

-452

Vrijval uitvoeringskosten POP3/RVO

4

-448

Resterend oormerk per 31-12-2019

  Uitvoeringskosten POP3

3.413

Totaal oormerken

3.413

Bodem (NR: B029)

Het doel van de reserve is het inzetten van middelen (€ 1,8 mln.) voor o.a. gebiedsprocessen, ABW en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Onder uitputting Bodem

167

Af

Duurzaam gebruik ondergrond 2019 (DGO)

-590

Resterende oormerken per 31-12-2019

Bodemdaling (coalitieakkoord 2019-2023)

1.800

Totaal oormerken

1.800

Egalisatiereserve gladheidsbestrijding (NR: B030)

Voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en
kosten) ten behoeve van de gladheidbestrijding op te vangen, zonder dat in het reguliere  onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. De egalisatiereserve is bij de instelling eenmalig gevoed met € 325.000 uit het rekeningresultaat 2011. Vervolgens vindt voeding plaats uit batige saldi op de begrotingspost gladheidbestrijding in de jaren dat er lage kosten worden gemaakt. Het maximale saldo is € 500.000.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Restantbudget gladheidsbestrijding 2019

-41

Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)

Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 2014-2020 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten en de uitvoering van eigen projecten, in het kader van het Europese programma 2014-2020.  Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

900

Af

Operationeel Programma Kansen voor Flevoland 2014-2020

-133

Interreg V

-151

Nieuwe Natuur (NR: B032)

De in de reserve beschikbare middelen worden ingezet voor de realisatie van het programma Nieuwe Natuur en de afwikkeling van het voormalig Oostvaarderswold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een afzonderlijke reserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Saldo programma Nieuwe Natuur 2019

-1.096

Resterende oormerken per 31-12-2019

Oostvaardersoevers

3.000

Totaal oormerken

1.800

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)

Op basis van de Koepelnota integraal infra beheer is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor
de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het  beschikbare budget voor de stille lasten (€ 4,5 mln. per jaar vanaf 2014). Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te kunnen dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Egalisatie budgetten vervangingsinvesteringen 2019

451

Af

Overdracht Swifterringweg/Biddingweg

-834

Almere 2.0 (NR: B035)

Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Bestedingen ten laste van de reserve Almere 2.0 zullen plaatsvinden op basis van door Provinciale Staten vastgestelde jaarprogramma’s voor het Fonds Verstedelijking Almere (incl. eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting

4.200

Af

Bijdrage Fonds Verstedelijking Almere Jaarprogramma 2019

-4.650

Bijdrage IFA project 'Onderdoorgang A6'

-2.177

-6.827

Resterende oormerken per 31-12-2019

Economische making of Floriade

4.600

Totaal oormerken

4.600

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Het maximale saldo is € 750.000. In geval van volledige uitputting van de jaarlijkse begrotingspost Jaarlijks Onderhoud wordt de reserve gebruikt om de verdere kosten van het jaarlijks onderhoud te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Saldo budgetten jaarlijks onderhoud 2019

-539

Mobiliteit (NR: B037)

De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement, verkeersveiligheid en infrastructurele projecten. Het doel van de decentralisatie-uitkering is om het OV, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de provincie Flevoland op lange termijn te waarborgen en te verbeteren. De primaire functie van de reserve is om schommelingen in de inzet van deze middelen te egaliseren en de middelen vanuit de decentralisatie uitkering voor Verkeer & Vervoer beschikbaar te houden. De reserve draagt bij de ambities in het programma Mobiliteit en Ruimte dat jaarlijks wordt geactualiseerd bij de begroting.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting loon & prijsontwikkeling exploitatiebudgetten

906

Reguliere storting mobiliteitsmiddelen (Provinciefonds)

38.217

Reguliere storting loon & prijsontwikkeling investeringen

298

Reguliere storting middelen AROV

3.012

42.433

Af

Dekking product 6.1.1 (OV)

-26.937

Dekking product 6.2.1 (Mobiliteit en verkeersmanagement)

-433

Dekking product 6.2.2 (Verkeersveiligheid en verkeershinder)

-511

Dekking product 6.3.1 (Investeringen provinciale infrastructuur)

-1.458

Dekking AROV

-3.012

Investeringen Hogering (naar reserve Dekking afschrijvingslasten, B042)

-135

Investeringen Waterlandseweg (naar reserve Dekking afschrijvingslasten, B042)

-915

Investeringen Gooiseweg 3e fase (naar reserve Dekking afschrijvingslasten, B042)

-2.112

Investeringen Roggebot/Hanzeweg (naar reserve Dekking afschrijvingslasten, B042)

-516

Investeringen Ganzenweg (naar reserve Dekking afschrijvingslasten, B042)

-383

Investeringen Gooiseweg 2e fase (naar reserve Dekking afschrijvingslasten, B042)

-159

Overige investeringen p-MIRT (naar reserve Dekking afschrijvingslasten, B042)

-1.881

-38.452

Resterende oormerken per 31-12-2019

Bijdrage N50

500

Bijdrage busbanen Almere

9.955

Ondergrondse ver duurzaamheid OV-infra

1.500

Fietsmaatregelen (coalitieakkoord 2019-2023)

2.500

Totaal oormerken

14.455

Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen  in het kader van de decentralisatie van het Natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting conform begroting

2.629

Af

Bijdrage Natuurbeheer 2019

-160

Resterende oormerken per 31-12-2019

Uitvoering rapport van Geel (coalitieakkoord 2019-2023)

3.000

Totaal oormerken

3.000

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (NR: B039)

Bij de instelling van de reserve is deze eenmalig € 6,5 mln. gevoed vanuit de algemene reserve. De reserve wordt ingezet voor de kosten die gemaakt worden voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Uitvoering Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering 2019

-2.317

Doorgeschoven Activiteiten (NR: B040)

Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Indien dit laatste wel het geval is, vindt eventuele overheveling plaats via de daarvoor geëigende reserves.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Het Actieplan 'Het Goede Voorbeeld'

128

Af

Inzet/vrijval doorgeschoven activiteiten 2017

-2.612

Dekking afschrijvingslasten (NR: B042)

De primaire functie van deze reserve is een  bijdrage te doen aan de afschrijvingslasten, om daarmee de exploitatieruimte van de provinciale begroting stabiel te houden. De reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten voor investeringen in activa met maatschappelijk nut. De hoogte van de onttrekking uit de reserve is afhankelijk van de afschrijvingslasten, zoals deze jaarlijks voortvloeien uit de staat van activa.

Per 1 januari 2017 is het niet meer toegestaan volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om bijdragen uit het eigen vermogen (reserves) of uit de eigen exploitatie direct in mindering te brengen op het te activeren bedrag van investeringen in maatschappelijk nut. Als gevolg van deze wetswijziging stijgt de hoogte van de te activeren activa aanzienlijk, met als gevolg een toename van de jaarlijkse structurele afschrijvingslasten. Deze hogere structurele lasten kunnen een negatief effect hebben op de beschikbare begrotingsruimte. Om dit effect te voorkomen worden de (voorgenomen) bijdragen aan investeringen apart gezet om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

uit reserve Breede Bestemmingsreserve (Flevokust, MOBLA, Grote Trap en SBA)

1.925

uit reserve Mobiliteit (investeringen p-MIRT 2019)

6.118

8.043

Af

Dekking extra afschrijvingslasten a.g.v. BBV-wijziging 2019

-1.168

Economisch Programma (NR: B043)

Met het economisch programma wordt het ondernemerschap en groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB)versterkt. Doel is groei van de regionale economie en verbetering van het vestigingsklimaat, waardoor nieuwe banen worden gecreëerd. Het economisch programma kent vier programmalijnen: Financiering & Support, Acquisitie ondernemerscultuur en de Human Capital Agenda. De reserve wordt ingezet ter dekking van de ingediende projectvoorstellen. Hierbij dienen de projectvoorstellen te voldoen aan de door Provinciale Staten vastgestelde kaders. In het coalitieakkoord is sprake van voortzetting van het huidige economische programma, met enkele nieuwe accenten, zoals de Human Capital Agenda.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Niet bestede middelen voor het Economisch Programma

489

Decentralisatie-uitkering provinciefonds Financieringstafel Flevoland 2020-2021

61

550

Af

Voucherregeling Human Capital Agenda

-94

Realisatie transitie regionale ontwikkelmaatschappij

-200

PPS-regeling

-206

Financiering en support

-405

Groeimakelaarschap 2019-2021

-150

Groeibuzz 2019-2021

-150

Uitvoeringsprogramma Internationalisering bedrijfsleven Flevoland 2019-2021

-200

-1.405

Resterende oormerken per 31-12-2019

Human Capital agenda

988

Financiering en support

1.561

Internationaal Ondernemerschap

1.300

Groeihuis

1.500

Netwerkversterkend ondernemerschap

794

Groeimakelaarschap

200

Risicoreservering Groeifonds (coalitieakkoord 2019-2023)

1.000

Totaal oormerken

6.343

Duurzame energie (NR: B044)

Het doel van de reserve is het uitvoeren van projecten binnen de opgave 'Duurzame Energie'. Aan de reserve 'Duurzame Energie' worden onttrekkingen gedaan voor projecten zoals expertise centrum, initiatieven energietransitie en zon voor asbest waarmee Provinciale Staten hebben ingestemd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting

3.292

Publiekscampagne

300

3.592

Af

Achtervang lening DE-on

-1.000

Opstellen Regionale Energie Strategie

-558

Regeling 'Initiatieven Energietransitie'

-78

Regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

-834

Energie Expertisecentrum Flevoland

-475

-2.945

Resterende oormerken per 31-12-2019

Financiering expertise centrum

475

Subsidieregeling energietransitie

421

Zon voor asbest-regeling

866

Actieplan 'Het Goede Voorbeeld'

449

Stimuleringsbudget init verduurz. OV

500

Totaal oormerken

2.711

Regiodeal Noordelijk Flevoland (NR: B045)

Het doel is het reserveren van de middelen, de Rijksbijdrage en (provinciale) cofinanciering, voor de uitvoering van het Regiodeal programma. De Rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zal worden besteed aan het realiseren van de doelen die benoemd zijn in de Regiodeal  Regio Deal, gericht het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk, de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility. Het kader voor de besteding is vastgelegd in de Regiodeal.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

MCU Innovatie

2.500

MCU Talent

2.500

5.000

Resterende oormerken per 31-12-2019

MCU-Innovatie

2.500

MCU-Talent

2.500

Totaal oormerken

5.000

Artistieke Experimenten (NR: B046)

Het doel van deze reserve betreft het financieel ruimte bieden om op het gebied van cultuur te experimenteren.

De te bereiken doelen zijn globaal:
- Met de experimenten die het Fonds mogelijk maakt, wordt de Flevolandse cultuur aantoonbaar vernieuwd en verrijkt.
- De experimenteerruimte draagt bij aan de aantrekkingskracht van Flevoland op ‘creatieven’. 

- Cofinanciering voor initiatieven van derden op het gebied van grootschalige kunstwerken/landschapskunst.

Het restant van de reserve Grootschalige kunstprojecten wordt hierin gestort.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Overboeken van "Grootschalige kunstprojecten" (B006)

457

Reguliere storting

33

490

Af

8e landschapskunstwerk

-155

Overboeken van "Grootschalige kunstprojecten" (B006)

-268

-423

Krachtige samenleving (NR: B047)

De reserve wordt onder andere ingezet voor:
• Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
• gezonde en veerkrachtige Flevolanders, die langer fit en gezond blijven, en daarmee langer zelfredzaam;

• een toekomstbestendig, bereikbaar en betaalbaar zorglandschap dat past bij de behoeften en mogelijkheden van Flevoland.

De onttrekking aan de reserve is gedelegeerd aan GS conform PS besluit van 8 november 2017. Met GS besluit van 11 december 2018 zijn de middelen uit de Brede Bestemmingsreserve reeds geprogrammeerd voor de jaren 2019-2022.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Overboeking saldo oormerk Krachtige samenleving van de "Bredebestemmings reserve" (B009)

1.090

Vitaal platteland (NR: B048)

Voeding met additionele middelen uit het coalitieakkoord à € 2.000.000 geschiedt nadat de Staten daar mee instemmen. De reserve wordt ingezet voor activiteiten gericht op initiatieven die leefbaarheid van het platteland van Flevoland bevorderen.

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)

De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoekingen ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Af

Egalisatie kosten grondwaterbeheer 2018

-26

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat op 28 maart 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij 

Reguliere storting

465

Af

Uitvoering onderhoud 2019 volgens onderhoudsplan

-620

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)

De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden één maal per vijf jaar aangeboden aan Provinciale Staten. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere storting

10.989

Af

Uitvoering onderhoud 2019 volgens onderhoudsprogramma’s

-15.715

Niet-jaarlijks onderhoud vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.
Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat op 28 maart 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

85

Af

Uitvoering onderhoud 2019 volgens onderhoudsplan

-161

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het pand, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door Provinciale Staten vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere storting

181

Af

Uitvoering onderhoud 2019 volgens onderhoudsplan

-146

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)

Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van (voormalige) gedeputeerden betaald.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Wachtgeld APPA

1.339

Af

Pensioenbetalingen (oud) leden GS

-312

Oninbare vorderingen (NR: V035)

Deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van het risico op oninbare vorderingen op debiteuren.

Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke vorderingen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Af

Vrijval voorziening

-22

Oninbare leningen (NR: V037)

Deze voorziening is bedoeld voor afdekking van de risico’s van oninbaarheid van verstrekte leningen. Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke leningen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Voorziening Oninbare leningen

525

Reorganisatie bedrijfsvoering (NR: V039)

De voorziening geldt ter dekking van mobiliteits- en afvloeiingsafspraken die gemaakt zijn ten tijde van de reorganisatie bedrijfsvoering.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Af

Aanwending voorziening t.b.v. frictiekosten

-165

Gronden OostvaardersWold / Nieuwe Natuur (NR: V040)

De voorziening is gevormd om het risico af te dekken dat de geactiveerde gronden OostvaardersWold met verlies (verkoopprijs lager dan de boekwaarde) worden afgestoten.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Af

Vrijval voorziening

-1.102

Garantstelling personeel NLE (NR: V040)

In het Convenant Batavialand is afgesproken om de museale en collectiebeheertaken, inclusief het beheer van bij deze taken behorende collecties met de daarbij behorende mensen en middelen over te dragen aan Batavialand. In het Sociaal Plan is vastgelegd dat de GR Nieuwland Erfgoedcentrum (NLE) een garantie afgeeft voor de duur van 5 jaar. Deze garantstelling houdt in dat bij faillissement van Batavialand, de medewerkers bij werkloosheid een WW-suppletie en transitievergoeding ontvangen. Aangezien de kans op faillissement aanwezig is in de opstartfase van Batavialand is er voor het provinciale deel (op basis van het deelnemerspercentage in de GR NLE) deze garantstelling een voorziening getroffen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V045  Garantstelling personeel NLE

1.010

0

0

1.010

Spaarverlof (NR: V040)

De voorziening is bedoeld ter dekking van verplichtingen die ontstaan als gevolg van spaarverlof. In de CAO 2017-2018 is besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk verlof en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Werknemers mogen dan verlof sparen tot maximaal 50 x hun arbeidsduur per week (bij een werkweek van 36 uur kan dus maximaal 1.800 uur verlof gespaard worden). Dit verlof kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mantelzorg, een sabbatical, korter werken of eerder stoppen in aanloop naar pensionering.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Voeding o.b.v. ontwikkeling verlofsaldo en tarieven

41

Duurzame waardevermindering Flevokust Haven (NR: V048)

Het doel van de voorziening is het afwaarderen van de boekwaarden van de investeringen in Flevokust Haven. In 2018 is Flevokust Haven in gebruik genomen. Zoals reeds werd voorzien ten tijde van het investeringsbesluit dient op moment van ingebruikname, conform de verslaggevingsvoorschriften, door middel van een taxatie getoetst te worden of er sprake is van een zogeheten lagere marktwaarde ('impairment-toets'). Omdat de getaxeerde directe opbrengstwaarde (gebaseerd op marktconforme bedrijfseconomische rendementseisen) eind 2018 lager was dan de boekwaarde van de investering, moest de boekwaarde worden afgewaardeerd.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Dotatie voorziening Flevokust Haven

803

Af

Vrijval voorziening (i.v.m. afschrijving)

-191

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van