Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die in 2019 hebben bijgedragen aan de ruimtelijke ontwikkelingen in provincie Flevoland.

Omgevingsvisie
Sinds eind 2017 heeft provincie Flevoland een Omgevingsvisie FlevolandStraks. Deze strategische visie richt zich op de periode tot 2030 en verder en geeft richting aan de provinciale inzet in – deels verplichte – (gebieds-) programma's, plannen en activiteiten. In de visie zijn zeven strategische opgaven geformuleerd, namelijk: 'Regionale Kracht', 'Ruimte voor Initiatief', 'Duurzame Energie', 'Landbouw Meerdere Smaken', 'Circulaire Economie', 'Verhaal van Flevoland' en 'Krachtige Samenleving'. De opgaven zijn onze stippen op de horizon. In 2019 is de Uitwerkingsagenda deel 1 gemaakt om te laten zien hoe wij voor de korte, middellange en lange termijn als organisatie en samen met partners uitvoering geven aan onze ambities.

Vanuit het gedachtegoed van de Omgevingsvisie hebben we actief geparticipeerd in relevante netwerken, hebben juiste contacten in relevante vakgebieden en hebben lessen gevolgd en uitgevoerd die we geleerd hebben uit de praktijk in de voor ons belangrijke thema’s. Dat helpt ons om trends en maatschappelijke ontwikkelingen steeds bij te laten dragen tot actualisatie.

Voorbereidingen voor de Omgevingswet
De Omgevingswet is niet alleen een enorme wetgevingsoperatie, maar heeft ook invloed op de rol en
bevoegdheden van de provincie. Provincies en gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor maatwerk en
experimenten. De Omgevingswet vraagt van alle overheden een zorgvuldige implementatie, zodat ondernemers
en bewoners met ingang van 2021 ook daadwerkelijk kunnen profiteren van de nieuwe wet.

We werken voor de implementatie van de Omgevingswet samen met de ketenpartners in het Platform Omgevingswet Flevoland. Met de ketenpartners hebben we tijdens een werkbezoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de zorgen en wensen rondom de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aan de minister meegegeven. Verder zijn er kennisbijeenkomsten gehouden om het werken onder de Omgevingswet met elkaar te verkennen. Dit betrof: 'DSO', 'Instrumenten omgevingsplan', 'Omgevingsverordening 2019', 'Waterverordening en projectbesluit', 'Toezicht en handhaving' en de 'Bruidsschat'. Dit doen we in samenspraak met de Flevolandse ketenpartijen en het samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg (IPO).

Ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit

Provincie Flevoland kenmerkt zich door ruimte voor groei en ontwikkeling. Ook in 2019 zaten we in een zo vroeg mogelijk stadium aan tafel met de gemeenten en belanghebbenden over nieuwe ontwikkelingen en de inpasbaarheid hiervan in stad en buitengebied. Voor de ongewenste groei van geitenhouderijen in het landelijk gebied is het ruimtelijk beleid aangepast. Voor het bieden van ruimte aan ontwikkelingen en tegelijkertijd het behoud en de versterking van ons landschap is in 2019 gestart met de uitwerking van de landschapsvisie.

Water- en bodembewustzijn
Klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit dwingen de provincie anders naar water te kijken.
Binnen het Actieplan Bodem en Water hebben drie partijen (provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en LTO Flevoland) samen gewerkt aan bewustwording door het stimuleren van kennisdeling, demonstratie en het uitnodigen van agrarische ondernemers. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met andere gebiedspartijen zoals agrarische netwerken en het agrobedrijfsleven. Het doel is om initiatieven en maatregelen te nemen voor duurzaam bodemgebruik en schoon en voldoende water.

De grenzen aan het gebruik van het water komen in zicht: niet alles kan meer overal. Nieuwe keuzes van de provincie, gemeenten en het waterschap zijn nodig, waarbij duidelijk wordt hoe ver hun verantwoordelijkheid en inspanning gaat. Vaker zal beroep gedaan worden op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en (agrarische) ondernemers. Dit is een van de onderwerpen die centraal staat in een nieuw provinciaal waterprogramma voor de periode 2021-2027, waarmee in 2019 is gestart.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Behoud van het gevarieerde aanbod van de leefomgeving door een evenwichtige en duurzame doorontwikkeling van ons stedelijk en landelijk gebied als aandeel in de regionale ontwikkeling.

Effect van ons beleid

Er is goed afgewogen waar voor welke ontwikkelingen ruimte is in provincie Flevoland en dat is helder en makkelijk te vinden voor alle betrokkenen.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 4.972
Gerealiseerd € 3.341
Afwijking € 1.631
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van