Jaarverslag 2019

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Rekening
2019

Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling

Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar
Toelichting: Tijd die nodig is om harde planvoorraad uit te geven (harde voorraad /gemiddelde uitgifte per jaar)

19 jaar

18 jaar

16 jaar

14 jaar

15 jaar

Leegstand kantoren in provincie Flevoland (als percentage van de oppervlakte in m2)
Bron: CBS*

7%

8%

6%

<6%

5%

Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen  
Bron: Provincie Flevoland
Toelichting: in 2018 is het aantal regionale keringen teruggebracht naar 10. De waterkering tussen de Kadoelersluis en Blokzijl voldoet als gevolg van 'piping' (de dijk lekt) niet meer aan de norm. Het is geen onveilige situatie, waardoor herstel pas in 2025 gaat plaatsvinden

98%

98%

98%

100%

90%

* Naar aanleiding van Statenvragen vorig jaar is gezocht naar een indicator waarvoor data beschikbaar is voor alle Flevolandse gemeenten. Met de CBS Leegstandsmonitor is gebruik gemaakt van een landelijke bron die alle gemeenten representeert, en bovendien vergelijkingen met andere regio's mogelijk maakt.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Rekening
2019

Water- kwaliteit (oppervlakte-water)

Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit*:

  • goed

0%

0%

0%

0%

0%

  • matig

83%

83%

83%

<83%

72%

  • ontoereikend

17%

17%

17%

<17%

28%

  • slecht

0%

0%

0%

0%

0%

Bron: Waterkwaliteitsportaal, KRW-rapportages

* De laagste score op één van de biologische kwaliteitselementen (macrofauna, overige waterflora, vis en fytoplankton) bepaalt het eindoordeel voor waterkwaliteit volgens het one out, all out-principe. Achteruitgang in de waterkwaliteit wordt veroorzaakt doordat één van de biologische kwaliteitselementen lager heeft gescoord (op basis van de gemiddelde score over 6 jaar) t.a.v. voorgaande jaren. Voornaamste reden voor de lagere score in 2019 t.a.v. 2018 was het slechte monitoringsjaar voor vis. Tevens wordt de visstand slechts 1 keer per 6 jaar bemonsterd, waardoor slechte jaren zwaarder meewegen.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van