Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Economie

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die in 2019 hebben bijgedragen aan het stimuleren van innovatie, groei, het vinden van personeel, internationalisering en het profileren van de vrijetijdseconomie.

Flevoland: ecosysteem voor ondernemerschap
Het 'Economisch Programma' is een ondersteuningsprogramma voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). We hebben programmatisch en systematisch gewerkt aan de versterking van de samenwerking in het ecosysteem voor ondernemerschap ‘Win4All’. Partners hebben de uitdagingen uit het 'Economisch Programma' om een duurzame economische groei te bevorderen erkend en aangevuld. Naast inzet van onze eigen instrumenten hebben we samen met deze partners aan concrete projecten gewerkt die gericht bijdragen aan: het vergroten van toegang tot kapitaal, de beschikbaarheid van geschoold personeel, het versterken van internationaal ondernemerschap en het versterken van kennisdeling en cross-overs.

Investeren in vrijetijdseconomie en gebiedspromotie
De groeisector toerisme en recreatie biedt vele kansen voor provincie Flevoland. We hebben bijgedragen aan de versterkte profilering van het unieke en onderscheidende karakter van provincie Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming (Nieuw Land op de zeebodem). Dat hebben we gedaan door in te zetten op promotie en stimulans van product- en routeontwikkeling en daarnaast door een betere recreatieve benutting van natuur, landschapskunst en monumenten. Ook in andere programma’s wordt geïnvesteerd in de vrijetijdseconomie, zoals in de programma's  'Mobiliteit', 'Cultuurprofiel', 'Nationaal Park Nieuw Land' en bovengenoemd 'Economisch Programma'.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van provincie Flevoland zijn versterkt door het stimuleren van innovatie, groei, scholing, internationaal ondernemen en gebiedspromotie.

Effect van ons beleid

De provinciale stimuleringsmaatregelen voor innovatie, groei, vinden van personeel en internationalisering hebben zichtbaar gewerkt voor de ondernemers.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 6.537
Gerealiseerd € 4.423
Afwijking € 2.114
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van