Jaarverslag 2019

Landelijk gebied en natuur

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Omschrijving
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
12.978
11.388
13.531
9.100
3.153
Programmaonderdeel Leefbaarheid landelijk gebied
777
1.025
1.100
1.031
69
Product Leefbaarheid landelijk gebied
710
1.025
1.025
991
34
Beleidsontwikkeling landelijk gebied
710
1.025
1.025
991
34
Product Digitale infrastructuur buitengebied
68
0
75
41
34
Digitale ontsluiting buitengebied
68
0
75
41
34
Programmaonderdeel Natuur en landschap
12.201
10.363
12.431
8.069
3.084
Product Natuurbeheer
12.201
10.363
12.431
8.069
3.084
Monitoring N&L-beleid
41
72
72
66
6
Natuurbescherming en -beleid
0
0
0
0
0
Landschapsbeheer Flevoland
193
168
191
190
0
Flora en Faunawet
0
0
0
0
0
Faunabeheereenheid Flevoland
229
145
208
208
0
Stichting Flevolandschap
702
718
718
718
0
Natura 2000
497
1.500
1.841
761
1.080
Beheer natuur
4.349
4.798
4.782
4.290
492
Beheer agrarisch natuurbeheer
584
750
750
465
285
Functiewijziging
431
468
468
428
40
Faunafonds
185
166
166
89
77
Uitvoeringskosten
696
464
464
403
61
Nationaal Park Oostvaardersplassen
783
450
1.153
384
769
Grote grazers
3.574
500
1.090
822
268
Beleidsontwikkeling Natuur
125
165
130
123
7
cofinanciering Leader NPNL
0
0
400
0
0
Kwaliteitsontwikkeling Natuur
0
0
0
0
0
Actieplan biodiversiteit
0
0
0
0
0
Toezichthouders buitengebied
0
0
0
0
0
Oostvaardersoevers
0
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
-190
0
0
-878
0
Baten
-50
-50
-91
-44
0
Programmaonderdeel Natuur en landschap
-50
-50
-91
-44
0
Product Natuurbeheer
-50
-50
-91
-44
0
Natura 2000
0
0
-41
-41
0
Beheer agrarisch natuurbeheer
-50
-50
-50
0
0
Beleidsontwikkeling Natuur
0
0
0
-3
0
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van