Jaarverslag 2019

Samenvatting

Algemeen

I. Algemeen

Nederland mocht in 2019 naar de stembus voor Provinciale Staten. Na de verkiezingen kreeg Flevoland een nieuwe, brede coalitie. VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 hebben hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord 2019-2013 Ruimte voor de Toekomst. Vanaf de jaarstukken 2020 zal dit nieuwe akkoord worden toegepast.

Het eerste deel van 2019 draaide nog om de uitvoering van het coalitieakkoord 2015-2019 Innovatief en Ondernemend. Belangrijke dossiers waren onder meer: Flevokust Haven, het programma Nieuwe Natuur, Oostvaardersplassen, Flevolandse Energie Agenda, Nationaal Park Nieuw Land, Marker Wadden, windpark Zeewolde en de Omgevingsvisie.

Binnen alle programma’s is voortgang geboekt en uitvoering gegeven aan de opgaven vanuit het college uitvoeringsprogramma. In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over wat we hebben gedaan, wat daarmee is bereikt en wat het heeft gekost.

Eind februari 2020 werd ons land opgeschrikt met de eerste coronabesmetting in Noord-Brabant. Nadien werden besmettingen gemeld vanuit het hele land en werden door het kabinet stapsgewijs ingrijpende maatregelen getroffen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen hebben een grote impact op grote delen van de (Flevolandse) samenleving, zoals volksgezondheid en economie. Dat deze maatregelen ook impact hebben op de provincie zelf is evident. Zo is het Provinciehuis sinds medio maart 2020 gesloten, zijn enkele besluitvormingsmomenten uitgesteld en worden werkzaamheden en besluitvorming vanuit de thuissituatie verricht. Dankzij de goede ICT voorzieningen is de continuïteit van de bedrijfsvoering en de besluitvorming daarmee gewaarborgd.

Dat de coronacrisis financiële impact heeft, zal ook duidelijk zijn. Op diverse punten zijn er financiële risico’s en onzekerheden. Die raken niet de getrouwheid van de Jaarrekening 2019 maar zullen wel effect hebben op het financiële perspectief ten aanzien van diverse beleidsterreinen in 2020 en volgende jaren. De impact is uiteraard afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen en de diepgang van de crisis als ook van de maatregelen die getroffen gaan worden om de effecten te verzachten. Voor de aanpak van de corona-crisis kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van