Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Energie, milieu en klimaat

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die in 2019 hebben bijgedragen aan de provinciale ambities op het gebied van de energie-transitie en het behouden van de goede uitgangspositie op het gebied van bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid en geluid.

Energietransitie

2019 stond voor een groot deel in het teken van de Regionale Energie Strategie (RES) en het Klimaatakkoord. De RES-regio Flevoland heeft een bod opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het totaal dat alle 30 regio’s dienen in te brengen in de landelijke doelstelling van 35 TWh duurzame energiewinning in 2030. In goede samenwerking met diverse partijen, vertegenwoordigers en de Flevolandse Energie Agenda (FEA) is gewerkt vanuit de Flevolandse principes. De samenwerking tussen de acht overheidspartners (gemeenten, waterschap en provincie) is een aantoonbare meerwaarde in dit proces die ook een goede basis biedt voor deze samenwerking in de komende jaren en de RES-sen. Op 20 november 2019 hebben PS ingestemd met de inhoud van het Klimaatakkoord.

Ondertussen hebben we in deze periode ook verdere uitvoering gegeven aan het 'Regioplan Wind', de
'Structuurvisie Zon op Land' en het actieplan 'Het Goede Voorbeeld'. Ten aanzien van de warmte opgave hebben we het convenant 'Exploratieprogramma aardwarmte Metropoolregio Amsterdam (MRA)' getekend en is in 2019 een eerste aardwarmte project in de provincie (Luttelgeest) operationeel geworden. DE-on, energieloket Flevoland en het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) hebben zich energiek ingezet voor de versnelling van de energietransitie en er is flink gebruik gemaakt van de diverse subsidieregelingen.

Goede milieukwaliteiten koesteren
Provincie Flevoland kan zich nog steeds gelukkig prijzen met zijn goede milieu. Dat maakt dat het in provincie Flevoland prettig wonen, werken en recreëren is. Die goede uitgangspositie verdient bescherming. Dat betekent dat we nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig willen inpassen, zodat zij zo min mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij hebben we ingezet op kwaliteitsniveaus die ruimte creëren voor het versterken van de economie, die gekoppeld zijn aan een goed vestigingsklimaat en waarbij minimaal wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

De bewoners en bedrijven van provincie Flevoland profiteren van de energietransitie, de CO2-uitstoot vermindert en de Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.

Effect van ons beleid

Provincie Flevoland produceert in 2020 evenveel hernieuwbare energie als door bewoners, bedrijven en instellingen exclusief transport aan energie wordt gebruikt, initiatiefnemers hebben de eerste stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 inclusief transport en de leefomgevingskwaliteit is goed afgewogen bij nieuwe ontwikkelingen in de ruimte.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 10.957
Gerealiseerd € 10.009
Afwijking € 948
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van