Jaarverslag 2019

Energie, milieu en klimaat

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Rekening
2019

 Energie*;**

Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport
Bron: Klimaatmonitor

41,1%

48,7%

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Verbruikte energie totaal in terawattuur en petajoule (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte)
Bron: Klimaatmonitor

9,94
(35,8)

10,03
(36,1)

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Verbruik warmte en elektriciteit in terawattuur en petajoule
Bron: Klimaatmonitor

5,83
(21,0)

5,94
(21,4)

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Totale productie hernieuwbare energie in terawattuur en petajoule (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)

2,44
(8,8)

2,89
(10,4)

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW)
Bron: Monitor Wind op Land (WOL)

1.186,4

1185,4

1189,5

n.b.

n.n.b.

Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens
Bron: provincie Flevoland

ja

ja

ja

ja

ja

 Milieu

Luchtkwaliteit
(aantal inwoners dat is blootgesteld aan hogere waarden dan toegestaan = 0)
Bron: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

0

0

0

0

0

Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen zonder maatregelen
Bron: provincie Flevoland

n.b.

n.b.

n.b.

1.072

1.072

*Getallen behorend bij de bovenstaande provinciale indicatoren m.b.t. tot energie zijn gewijzigd sinds de Programmabegroting 2020. Zo wordt energie niet langer uitgedrukt in petajoule  maar in terawattuur om aansluiting te vinden bij het Klimaatakkoord en in het bijzonder de Regionale Energiestrategieën. Om de vergelijkbaarheid met de Programmabegroting 2019 te behouden zijn de getallen hierboven omgerekend naar petajoule (tussen haakjes).

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer 2019

Rekening
2019

Emissie broeikas-gassen

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen)

2.704.153

2.642.300

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Energie-neutraliteit**

Totale productie van hernieuwbare energie uitgedrukt in petajoule (PJ)
Bron: Klimaatmonitor

8,8

10,4

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

**Voor getallen bij de indicatoren m.b.t. energie maakt de provincie gebruik van de Klimaatmonitor, een landelijke monitor opgezet door Rijkswaterstaat. De Klimaatmonitor is de landelijke standaard voor energiemonitoring en zorgt voor continuïteit in de datastroom. Het verzamelen en bewerken van data neemt tijd in beslag waardoor de getallen in de monitor enige tijd achter lopen. De meeste cijfers voor 2018 en 2019 zijn daarom nog niet bekend (n.n.b.). Streefcijfers voor de periodes 2019 zijn in de meeste gevallen niet bepaald (n.b.).

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van