Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling zit in het dna van provincie Flevoland. Daarbij werken we vanuit de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, mobiliteit, economie en werkgelegenheid in provincie Flevoland. Vanuit onze gebiedsprogramma’s hebben we dwarsverbanden tussen disciplines gelegd, omgevingspartners verbonden en hen uitgedaagd om met elkaar te werken aan oplossingen. We hebben hierbij optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Europese stimuleringsprogramma’s op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. In de programma’s hebben we gewerkt volgens een integrale aanpak op het gebied van fysieke ontwikkeling, innovatie en talent. Deze aanpak vormt een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van provincie Flevoland. Hoe beter de regio samenwerkt als één samenhangend ruimtelijk-economisch systeem, hoe groter de economische kansen: voor brede welvaart in provincie Flevoland.

Noordelijk Flevoland
In 2019 is voor Noordelijk Flevoland een Regio Deal gesloten tussen het Rijk en regiopartijen om de brede welvaart van Noordelijk Flevoland te versterken. Hiertoe wordt een impuls gegeven aan het Cluster Urk Maritime, het Mobiliteits en Infrastructuur Testcentrum (MITC) gerealiseerd en de IJsselmeervisserij verduurzaamd.

Samen met het Rijk en regiopartijen zijn in de Regio Deal Noordelijk Flevoland afspraken gemaakt over concrete projecten en initiatieven langs de pijlers fysieke ontwikkeling, innovatie en talentontwikkeling. Daarmee hebben we gewerkt aan de economische structuurversterking voor verbreding van de welvaart.

De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) zal een belangrijke bijdrage aan de economische structuurversterking leveren. Om bedrijven in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland vast te houden en uitbreidingsmogelijkheden te bieden maken we de ontwikkeling van deze nieuwe haven mogelijk.

Met de vaststelling van de Regio Deal hebben we met betrokken bedrijven en de gemeente Noordoostpolder de ambitie opgepakt om het MITC te realiseren. Voor de ruimtelijke inpassing in Marknesse is de planologische procedure opgestart. Ook hebben de omgevingspartners samenwerkingsafspraken gemaakt voor de verhuizing van de RDW en voor verbreding van de welvaart, zoals campusvorming en het aantrekken van bedrijvigheid.

Midden Flevoland
In Midden Flevoland werken we aan twee gebiedsprogramma’s: Flevokust Haven en Amsterdam Lelystad Airport/OMALA. De overslaghaven, de luchthaven en het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark (LAB) zijn van bovenregionaal belang en versterken de economische structuur van de regio.

Flevokust Haven is medio 2018 in gebruik genomen en in 2019 is de realisatiefase zo goed als afgerond. Eind 2019 is het binnendijkse bedrijventerrein door de gemeente geopend en zijn de eerste intentieovereenkomsten voor bedrijfsvestiging getekend. Samen met de gemeente Lelystad is gestart met de verkenning naar de oprichting van een professioneel havenbedrijf Flevokust op afstand van de overheid.

Wat betreft de luchthaven Amsterdam Lelystad Airport hebben we met de regionale partners, het Rijk en Luchtverkeersleiding Nederland volgens afspraak verder gewerkt aan de beoogde openstelling van de luchthaven in 2020. De luchthaven en de routes zijn operationeel. De benodigde provinciale infrastructuur tot aan de terminal is klaar en de voorbereidingen voor een extra afslag van de A6 liggen op schema. De verbinding tussen station Lelystad Centraal en de terminal wordt duurzaam gerealiseerd met elektrische bussen van Arriva. Samen met omgevingspartners hebben we verder gewerkt aan de realisatie van een geluidinformatienetwerk met professionele meetapparatuur en het door de luchthaven te exploiteren klachtenmeldpunt.

Voor een goede inpassing en duurzame en innovatieve ontwikkeling van de luchthaven en het bedrijventerrein LAB zijn diverse initiatieven gefinancierd door het Luchthavenfonds, waaronder de planvorming voor een duurzaam energiesysteem. Ook zijn met gemeente Lelystad, onderzoeksinstellingen en onderwijspartners stappen gezet voor de vormgeving van het ‘Onderzoeks- en innovatieprogramma luchthavenomgeving Lelystad toekomstbestendig’. Dit programma draagt bij aan toekomstige kansen en aanpak van knelpunten op het gebied van duurzame energie, klimaat, gezondheid, ecologie en economie. LAB is bij uitstek een geschikt gebied voor pilots en onderzoek voor duurzame verbeteringen van de luchthaven(omgeving).

Zuidelijk Flevoland
In de Bestuursovereenkomst Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer (RRAAM) staan afspraken over de uitvoering van drie ambities met in grote lijnen de volgende resultaten in 2019:

1. Verdere verstedelijking
Voor de inzet van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) hebben we gewerkt op basis van het door PS vastgestelde Jaarprogramma 2019. De evaluatie van de eerste fase in Oosterwold hebben we in gang gezet en mede op basis daarvan moet een besluit volgen over de openstelling van de tweede fase van Oosterwold (het Zeewolder grondgebied).

2. Verbetering bereikbaarheid
Binnen de uitvoering van het Jaarprogramma 2019 is een van de meest spraakmakende activiteiten de voorbereiding van de kwaliteitsimpuls van station Almere Centrum. Verder heeft het BO MIRT besloten een MIRT-onderzoek te starten naar Amsterdam Bay Area, waarin we onder meer de IJmeerlijn onderzoeken. Zie ook paragraaf 6.2.1.

3. Uitbreiding natuur- en recreatiemogelijkheden in het Markermeer en IJmeer.
De eilanden voor de eerste fase Marker Wadden zijn bijna klaar en het hoofdeiland is open voor bezoekers. Daarnaast zijn we samen met gebiedspartners gestart met het project Oostvaardersoevers om te komen tot een verbinding tussen Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Binnen de verkenningsfase volgens de MIRT-procedure werken de gebiedspartners samen aan de uitwerking van dit project.

Het project 'Floriade Werkt!' heeft als doel om de economische spin-off voor de regio zo groot mogelijk te maken. De bouw van het Innovatiepaviljoen is voorbereid en start begin 2020. De programmering in het paviljoen is in voorbereiding, waarbij de Landbouw Meerdere Smaken, proeftuinen, Korte Ketens en Plantaardige Eiwitten centraal staan. De Floriade Challenge onder de naam ‘Eet als een Pionier’ is uitgevoerd. Aeres heeft de bouw van een nieuwe school naast het Innovatiepaviljoen voorbereid.

Nieuwe Natuur
Het programma 'Nieuwe Natuur' verbetert de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in heel provincie Flevoland, met een maximale benutting van de ecologische en economische potenties. Het programma is via een adaptief proces ontstaan en resulteert in nieuwe natuur voor en door Flevolanders.

Binnen vier jaar zijn de 17 resterende Nieuwe Natuur-projecten in uitvoering gekomen. Afspraken over de uitvoering, het beheer en de verantwoording staan in realisatieovereenkomsten. Daarbij is het beschikbare programmavermogen niet overschreden, zijn de beschikbare gronden ingezet en de natuurcompensaties vastgelegd. Verder zijn de inrichtingswerkzaamheden in het project 'Kop op het Horsterwold' afgerond.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

De ruimtelijke economische structuur is versterkt door integrale grootschalige gebiedsprogramma’s.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 17.239
Gerealiseerd € 14.571
Afwijking € 2.668
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van