Jaarverslag 2019

Gebiedsontwikkeling

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Rekening
2019

Noordelijk Flevoland

Besluiten over besteding ZuiderZeeLijn Noordelijk Flevoland (ZZL/NF)-gelden
Toelichting: Het percentage van de afgegeven beschikkingen ten opzichte van de beschikbare middelen

0%

42%

85%

100%

97%

De MSNF is planologisch mogelijk en aanbesteed
Toelichting: In december 2019 heeft de Raad van State het inpassingsplan voor de MSNF vernietigd vanwege stikstof. Hiermee moet:
- het inpassingsplan op onderdelen worden geactualiseerd (hernieuwen onderzoeken);
- er een juridisch houdbare oplossing voor het stikstofvraagstuk komen;
- de procedure van vaststelling opnieuw worden doorlopen

n.v.t.

90%

90%

100%

25%

Midden Flevoland

Operationele luchthaven
Toelichting: Operationeel betekent dat de faciliteiten en de benodigde infrastructuur gereed zijn

n.v.t.

0%

100%

100%

100%

Uitgifte LAB
Toelichting: In totaal 100 hectare uit te geven terrein

n.v.t.

n.v.t.

35%

35%

35%

Operationele multimodale overslaghaven Flevokust Haven

n.v.t.

75%

100%

100%

100%

Een gedragen samenwerkingsagenda voor de Rijksvastgoedstrategie Lelystad

n.v.t.

100%

100%

100%

100%

Zuidelijk Flevoland

Een vastgesteld jaarprogramma Almere 2.0 op basis van het meerjarenprogramma

100%

100%

100%

100%

100%

Het Innovatiepaviljoen Floriade is gebouwd en in gebruik

n.v.t.

20%

40%

100%

60%

Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd

30%

75%

95%

99%

99%

Nieuwe Natuur

Met de initiatiefnemers van de gehonoreerde projecten zijn overeenkomsten afgesloten
Bron: provincie Flevoland

n.b.

45%

100%

100%

100%

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van