Jaarverslag 2019

Programmaverantwoording

Landelijk gebied en natuur

Leefbaarheid landelijk gebied
Voorafgaand aan het 'Coalitieakkoord Innovatief en Ondernemend 2015 – 2019' is met name bij gemeenten de behoefte geconstateerd aan meer (ruimtelijke) ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied. Na een brede consultatie zijn in totaal 17  thema’s geïnventariseerd die in dat kader aandacht vragen: de Agenda Vitaal Platteland. De afgelopen jaren is de provincie bezig geweest met de uitvoering van deze agenda samen met de gebiedspartners, vanuit één gezamenlijk doel: een vitaal en aantrekkelijk Flevolands platteland waar het goed leven, ondernemen, werken en recreëren is. Twee thema’s van die agenda zijn leefbaarheid (met het Fonds Leefbaarheid als uitwerking) en digitale ontsluiting.

Natuur
Het fundament van het natuurbeleid wordt gevormd door het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Natura 2000-gebieden. Binnen dit netwerk staan de natuurwaarden voorop en zet de provincie zich samen met gebiedspartners in voor bescherming, beheer en kwaliteitsverbetering die samengaat met een toename van de bekendheid en de toegankelijkheid. Dit leidt tot robuuste, aantrekkelijke en beleefbare natuur. Ook buiten het Natuurnetwerk zijn natuurwaarden aanwezig. Voor behoud en versterking zijn faunabeheer en agrarisch natuurbeheer toegepast.

Nationaal Park met internationale allure
Onder regie van de provincie zijn Natuurmonumenten (Marker Wadden), Staatsbosbeheer (Oostvaardersplassengebied), Het Flevo-landschap (Lepelaarplassen en omgeving), het Waterschap Zuiderzeeland (Oostvaardersdijk, Knardijk), de gemeenten Lelystad en Almere en Rijkswaterstaat (Markermeer) in 2019 gezamenlijk bezig geweest met de ruimtelijke doorontwikkeling van het Nationaal Park en de verdere samenwerking tussen de partijen. Het doel hiervan is zowel de natuur als de natuurbeleving te versterken. Daardoor komt er meer samenhang tussen de natuurkernen, worden de stedelijke ontwikkelingen van de MRA in balans gebracht met de natuur (TBES) en wordt vooral ook de bezoekers unieke ervaringen geboden. Dit is een kans voor de profilering van provincie Flevoland op de (inter-)nationale toeristenmarkt met een grote sociaal-economische spin-off voor de regio.

Beleidskader Oostvaardersplassen
De uitvoering van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen is in 2019 verder vormgegeven. Het gaat daarbij om de maatregelen die nodig zijn voor herstel van het moeras, voor het verminderen van het aantal grote grazers in het gebied, en voor de realisatie van beschutting in het kerngebied. Deze Natura2000-maatregel zorgt voor herstel van het moeras. Zowel het beleidskader als de uitvoeringsmaatregelen zijn het hele jaar onderwerp van maatschappelijk debat gebleven. Dit kwam onder andere tot uiting in een aantal juridische procedures en een blijvende dialoog met vertegenwoordigers van betrokken partijen.

Stikstof
De Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten (door Gedeputeerde Staten (GS) of het Rijk) die leiden tot een stikstoftoename op stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-gebieden. Deze beslissing had consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur (o.a. vaar-, spoor-, en autowegen), de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten, die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Meldingen onder de PAS hebben hun rechtskracht verloren. De provincie heeft in 2019 een kernteam ingericht, gesprekken met stakeholders gestart, op provinciaal niveau ambtelijk en bestuurlijk overleg opgestart en er is beleid om de vergunningverlening weer op gang te brengen vastgesteld. Verder is de expertise van de provincie ingezet om op dossier niveau te onderzoeken of projecten wel of niet door konden gaan.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied met een vitale en aantrekkelijke natuur waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

Effect van ons beleid

De sociaal-economische ontwikkeling van het landelijk gebied is verbeterd, de natuur- en recreatieve waarden zijn toegenomen. De internationale natuurwaarden zijn voldoende beschermd.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

Begroot € 13.531
Gerealiseerd € 9.100
Afwijking € 4.431
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van