Jaarverslag 2019

Landelijk gebied en natuur

Verbonden partij(en)

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft uitvoering gegeven aan onze wettelijke
verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving op het gebied van natuur. Zij droeg daarmee bij aan het
doel om de natuurwaarden te behouden.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van