Jaarverslag 2019

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
3.817
4.365
4.972
3.341
1.604
Programmaonderdeel Ruimtelijke ontwikkeling
3.215
3.911
4.452
2.889
1.553
Product Omgevingsvisie
1.776
3.050
3.265
2.018
1.247
Actualisatie/uitwerken omgevingsplan
1.482
3.050
3.157
1.951
1.206
Overheidsparticipatie
294
0
108
67
41
Product Ruimtelijke kaderstelling
1.246
650
975
725
241
Wro procedures
3
6
6
0
0
Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding
68
88
114
56
57
Omgevingswet
685
200
500
326
174
MRA Metropool Regio Amsterdam
497
317
312
305
8
Beleidsontwikkeling Wonen
21
38
43
42
1
Afwikkelingsverschillen
-27
0
0
-3
0
Product Ruimtelijke informatievoorziening
192
212
212
146
66
Beleidsinformatievoorziening
192
212
212
146
66
Programmaonderdeel Water
602
454
520
452
51
Product Water
602
454
520
452
51
Waterkwaliteit
384
234
300
262
38
Grondwaterbeleid en drinkwater
221
220
220
206
13
Afwikkelingsverschillen
-3
0
0
-17
0
Baten
-530
-492
-518
-565
-9
Programmaonderdeel Ruimtelijke ontwikkeling
-22
-22
-48
-45
-3
Product Omgevingsvisie
0
0
0
0
0
Actualisatie/uitwerken omgevingsplan
0
0
0
0
0
Product Ruimtelijke kaderstelling
0
0
-26
-26
0
Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding
0
0
-26
-26
0
Omgevingswet
0
0
0
0
0
Product Ruimtelijke informatievoorziening
-22
-22
-22
-19
-3
Beleidsinformatievoorziening
-22
-22
-22
-19
-3
Programmaonderdeel Water
-507
-470
-470
-521
-5
Product Water
-507
-470
-470
-521
-5
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Grondwaterbeheer
-47
0
0
-26
0
Waterkwaliteit
-10
0
0
-30
0
Grondwaterbeheer
-451
-470
-470
-464
-5
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van