Jaarverslag 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2018
Begroting 2019 primitief
Begroting 2019
Rekening 2019
Afwijking 2019
Lasten
103.039
161.865
173.457
143.983
27.019
Programmaonderdeel (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
10.641
9.165
9.185
6.893
2.280
Product Provinciale Staten
1.500
2.107
2.057
1.874
176
Kapitaallasten
11
11
11
11
0
Accountancy/financieel advies
75
90
90
82
8
Vergoedingen leden
688
664
669
706
-37
Cateringkosten Staten
90
95
95
113
-17
Reis en verblijf
20
47
47
18
29
Representatie
2
4
4
3
2
Excursies
1
1
1
0
0
StatenInformatieSysteem
14
43
43
8
36
Onderzoeksbudget
5
70
70
19
51
Flevopadwandeling
0
5
5
0
0
Communicatie
79
151
149
125
24
Training en ontwikkeling
5
40
40
35
5
Provinciale Rekenkamer
232
247
247
242
5
Hoorzittingen
0
0
0
0
0
Fractieondersteuning
320
319
319
304
15
Burgercommissieleden
11
20
20
9
11
Kosten externe verslaglegging
19
23
25
29
-4
Verkiezingen
0
135
229
196
33
Ontwikkeling en Advies
131
141
156
142
14
Afwikkelingsverschillen
-203
0
-165
-166
1
Product Gedeputeerde Staten
987
1.046
1.046
1.924
-819
Pensioenen leden GS
345
305
305
1.339
-1.034
Onderzoek art.217A Provinciewet
7
44
44
2
42
Representatie
125
136
136
144
-8
Fiscale compensatie dienstauto
0
94
94
9
85
Uitkering oud leden GS
296
212
212
158
54
Uitvoeringskosten APPA regeling
12
7
7
10
-3
Reis en verblijfkosten GS
159
194
194
183
12
Ambtstoelage CvdK
19
20
20
19
1
Opleiding leden GS
26
34
34
1
32
Afwikkelingsverschillen
0
0
0
59
0
Product (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking
892
1.144
1.144
1.003
76
Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat
15
16
16
15
1
Inter Provinciaal Overleg
641
634
634
640
-5
(Inter)nationale Samenwerkingsverbnd
106
130
130
101
28
Bevrijdingsfestival
112
273
273
268
5
Interprovinciale activiteiten
11
48
48
14
34
Lidmaatschappen AER
7
11
11
7
4
Internationaal
12
16
16
6
10
Samenwerking Flevolandse Gemeenten
0
16
16
0
0
Afwikkelingsverschillen
-13
0
0
-49
0
Product Europees programma: POP3 Flevoland
2.922
3.660
3.730
1.540
2.190
p-MJP Coördinatie
1.464
1.400
1.400
579
821
Provinciale cofinanciering POP3
427
430
1.000
452
548
Verwerven nieuwe EHS
136
141
141
136
5
Detachering DLG N-H
739
1.139
639
358
280
Synergiegelden overige partijen
0
0
0
0
0
Top-up Waterprogramma
157
550
550
15
535
Product Europees programma: Kansen voor West
4.180
1.129
1.029
283
745
Technische Bijstand Algemeen
66
103
103
60
43
Technisch Bijstand OP West Flevoland
87
87
87
87
0
OP West 2014-2020
4.027
939
839
137
702
Product Europees programma: Interreg
160
78
178
268
-89
Interreg V
160
78
178
268
-89
Programmaonderdeel Bestuurszaken
47
148
148
66
66
Product Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming
32
130
130
66
51
Inrichting en faciliteiten PCC
0
2
2
0
0
Openbare orde en veiligheid
0
57
57
34
23
Opleidingen en oefenen
15
21
21
15
6
Wet Dwangsom en Beroep
0
11
11
0
0
Processen
0
10
10
1
10
Adviescommissie bezwaar- en beroep
13
18
18
14
5
Nationale Ombudsman
2
9
9
3
7
Abonnement software KO's
1
1
1
1
0
Ondermijning
0
0
0
0
0
Product Interbestuurlijk toezicht
15
19
19
0
15
Advieskosten
0
3
3
0
0
Toezicht waterschap
15
16
16
0
15
Toezicht Wabo
0
0
0
0
0
Programmaonderdeel Algemene dekkingsmiddelen
-415
34
636
18
15
Product Algemene dekkingsmiddelen
-415
34
636
18
15
Bank- en invorderingskosten < 1 jaar
18
34
34
18
15
Begrotingssaldo
0
0
602
0
0
Doorbelaste invorderingskosten
0
0
0
0
0
Vrijval voorziening
-456
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
23
0
0
0
0
Programmaonderdeel Onvoorzien en stelposten
0
13.263
2.240
0
0
Product Onvoorzien en stelposten
0
13.263
2.240
0
0
Onvoorziene uitgaven
0
150
115
0
0
Loon- en prijsontwikkeling
0
1.450
0
0
0
Stelpost nieuw beleid
0
10.813
1.275
0
0
Stelpost onzekerh Perspectiefnota
0
800
800
0
0
Stelpost Risicobuffer Ombuigingen
0
0
0
0
0
Versterking werkg. mobil. en logist.
0
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
50
50
0
0
Programmaonderdeel Bedrijfsvoering
46.153
47.896
57.241
51.836
4.564
Product Personeel en organisatie
36.138
38.598
44.747
40.995
2.946
Reorganisatie Bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Spaarverlof
121
0
250
41
209
Salarissen
30.197
33.726
33.216
32.745
471
Toelagen
384
406
381
384
-4
Decentr. bedrijfsvoeringslasten
290
309
434
410
25
Regelingen
-310
-227
-268
-306
38
Stelposten
0
1.063
823
0
0
Tijdelijk personeel
2.416
158
6.166
4.396
1.770
Reizen
763
757
832
856
-24
Overwerk
94
60
139
143
-4
Kosten ex werknemers
191
192
258
282
-24
Gediffertentieerd belonen
86
26
106
100
6
Medewerkerontwikkeling
397
671
786
531
255
Bijdrage derden salarissen
24
0
0
8
0
Personeelsgebeurtenissen
63
62
142
159
-17
Werk en leerprojecten
16
36
36
12
24
Werving en selectie
48
103
103
107
-4
Bedrijfssport
9
12
12
10
2
Personeelsvereniging
20
17
17
21
-4
Uitvoering Arbowet
56
52
52
57
-6
Vertrekregeling
79
0
35
35
0
Duurzame inzetbaarheid
492
444
444
328
117
Kerstpaketten
38
29
29
38
-8
Adviezen
113
75
40
37
3
Management Development Traject
47
43
43
5
38
IPO: A+O fonds en Flexpool
41
65
35
37
-2
WGA
155
110
180
168
12
Participatiewet
310
410
458
384
74
Afwikkelingsverschillen
0
0
0
9
0
Product Financiën
124
86
86
48
38
Adviezen
124
86
86
48
38
Product Communicatie
51
104
104
45
59
Adviezen
0
0
0
0
0
Relatiegeschenken
11
12
12
12
-1
Foto's
0
0
0
0
0
Media
39
92
92
32
60
Product Bestuurlijk-juridische zaken
226
221
221
53
141
Adviezen
130
117
117
-13
130
Kwaliteitsmanagement/jur. control
86
77
77
66
11
Benchmark Provincie
10
26
26
0
0
Product Facilitaire zaken en financiële administratie
4.534
4.975
5.608
5.179
429
Kapitaallasten
1.187
1.130
1.130
1.128
2
Voorziening NJO provinciehuis
465
465
465
465
0
NJO Vestigingen
85
85
85
85
0
NJO vestiging Oostvaardersdijk
181
181
181
181
0
Onderhoud gebouwen en installaties
381
433
433
448
-15
Gas, water en electra
114
248
163
140
23
Belastingen en rechten
130
120
120
138
-17
Gebouw-/werkplekaanpassingen
264
64
706
672
33
Traffic Management
250
571
512
344
168
Kantoormaterialen
82
45
110
79
31
Uitbestede diensten
799
838
863
829
34
Dienstkleding
35
29
29
32
-2
Bedrijfshulpverlening
28
36
36
48
-12
Inkoop- en aanbestedingskosten
22
45
90
54
37
Verzekeringen
206
226
226
223
2
Ondernemingsraad
24
34
34
21
13
Lidmaatschappen en abonnementen
4
11
11
5
6
Vestiging Oostvaardersdijk
104
151
151
100
52
Vestigingen
173
194
194
121
74
Beheer provinciale archieven
0
69
69
68
1
Bloemen
0
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
0
0
0
0
0
Product Informatievoorziening
5.080
3.913
6.477
5.516
951
Kapitaallasten
858
1.225
823
823
0
Kapitaallasten nieuwe investeringen
0
0
0
0
0
Adviezen
71
114
149
144
5
Exploitatielasten automatisering
1.816
1.995
2.092
2.081
11
Telecommunicatie
246
351
246
245
1
IenA plan
734
228
850
432
417
Meerjaren aanpak bedrijfsvoering
1.357
0
2.317
1.800
517
Afwikkelingsverschillen
-1
0
0
-10
0
Programmaonderdeel Reserves
46.614
91.360
104.007
85.170
20.094
Product Mutaties reserves
46.614
91.360
104.007
85.170
20.094
Algemene reserve
356
356
421
421
0
Personeel
2.353
900
900
2.108
-1.208
Grootschalige kunstprojecten
33
33
0
268
-268
Monumentenzorg
147
147
157
157
0
Strategische projecten
12.028
4.561
8.113
8.113
0
Zuiderzeelijngelden
0
0
0
0
0
Technische bijstand Europa
25
0
0
0
0
Proceskosten speerp Omgevingsplan
1.000
1.000
1.000
1.000
0
Infrafonds
0
0
0
0
0
p-MJP/POP
1.615
3.430
3.430
3.430
0
Bodem
0
0
0
167
0
Cofinanciering EU-projecten 14-20
900
900
900
900
0
Egal. res. activ. vervangingsinv.
191
180
420
451
-31
Flevokust Haven
0
0
0
0
0
Almere 2.0
12.272
4.200
4.200
4.200
0
Beheer en ontwikkeling Natuur
1.204
850
850
2.630
-1.780
Mobiliteit
2.962
42.685
42.685
42.433
252
Egalisatie gladheidbestrijding
19
0
0
0
0
Egalisatie JO Infrastructuur
0
0
0
0
0
Doorgeschoven activiteiten
315
0
128
128
0
Dekking afschrijvingslasten
8.121
32.117
32.117
8.043
24.074
Economisch Programma
122
0
61
550
-489
Duurzame energie
2.950
0
3.592
3.592
0
Regiodeal Noordelijk Flevoland
0
0
5.000
5.000
0
431 Krachtige samenleving
0
0
0
1.090
0
Kunst
0
0
33
490
-457
Baten
-224.842
-268.614
-285.648
-255.951
-30.541
Programmaonderdeel (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
-1.112
-1.117
-1.272
-1.100
-261
Product Provinciale Staten
0
0
0
-1
0
Verkiezingen
0
0
0
-1
0
Product Gedeputeerde Staten
-32
-27
-27
-37
4
Representatie
0
0
0
0
0
Reis en verblijfkosten GS
-6
0
0
-6
0
Verhaal pensioenbijdrage
-26
-27
-27
-31
4
Product (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking
0
0
0
-2
0
Bevrijdingsfestival
0
0
0
-2
0
Product Europees programma: POP3 Flevoland
-64
0
0
-78
0
p-MJP Coördinatie
-64
0
0
-78
0
Synergiegelden overige partijen
0
0
0
0
0
Product Europees programma: Kansen voor West
-920
-954
-1.109
-863
-246
TB PB West Regio
-806
-918
-1.073
-859
-214
OP West 2014-2020
-114
-36
-36
-4
-32
Product Europees programma: Interreg
-97
-136
-136
-117
-19
Interreg V
-97
-136
-136
-117
-19
Programmaonderdeel Bestuurszaken
0
0
0
0
0
Product Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming
0
0
0
0
0
Opleidingen en oefenen
0
0
0
0
0
Product Interbestuurlijk toezicht
0
0
0
0
0
Rente van geldleningen
0
0
0
0
0
Programmaonderdeel Algemene dekkingsmiddelen
-162.483
-165.470
-169.145
-172.827
3.686
Product Algemene dekkingsmiddelen
-162.483
-165.470
-169.145
-172.827
3.686
Provinciefondsuitkering
-87.863
-91.300
-103.357
-105.852
2.495
Opcenten motorrijtuigenbelasting
-73.519
-73.700
-64.955
-66.121
1.166
Batig rentesaldo < 1 jaar
-151
-126
-126
-126
0
Overige rentebaten
-145
-15
-15
-15
0
Dividend Aliander
-42
-37
-37
-69
32
Afvalzorg Holding NV
-125
-125
-425
-425
0
Dividend BNG
-190
-150
-214
-214
0
Dividend Vitens
-14
-12
-12
-4
-8
Dividend Publiek Belang
0
-3
-3
0
0
Dividend Attero
0
-2
-2
0
0
Doorbelaste invorderingskosten
0
0
0
0
0
Vrijval voorziening
-433
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
-1
0
0
0
0
Programmaonderdeel Bedrijfsvoering
-3.556
-3.074
-3.461
-3.312
-158
Product Personeel en organisatie
-2.714
-2.078
-2.550
-2.418
-132
Reorganisatie Bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Medewerkerontwikkeling
-1
0
0
0
0
Bijdrage derden salarissen
-2.466
-2.008
-2.362
-2.236
-126
Bedrijfssport
-3
-5
-5
-2
-3
Management Development Traject
-42
0
0
0
0
WGA
-182
-65
-135
-130
-5
Participatiewet
-20
0
-48
-49
1
Product Facilitaire zaken en financiële administratie
-842
-996
-911
-895
-26
Gas, water en electra
-4
0
-8
-6
-2
Traffic Management
0
-93
0
0
0
Uitbestede diensten
-11
0
0
-9
0
Verhuur provinciehuis
-318
-302
-302
-318
16
Vestiging Oostvaardersdijk
-510
-601
-601
-561
-40
Programmaonderdeel Reserves
-57.690
-98.953
-111.769
-78.712
-33.809
Product Mutaties reserves
-57.690
-98.953
-111.769
-78.712
-33.809
Algemene reserve
-778
0
-2.257
-2.257
0
Personeel
-953
-626
-1.047
-957
-89
Grootschalige kunstprojecten
-268
0
0
-457
457
Strategische projecten
-13.159
-18.258
-19.750
-12.363
-7.387
Zuiderzeelijngelden
-717
-2.181
-2.181
-1.956
-225
Technische bijstand Europa
0
0
0
-171
0
Cofinanciering EU-projecten 07-13
0
0
0
0
0
Investeringsimpuls Flevoland Almere
-8.634
0
0
0
0
Proceskosten speerp Omgevingsplan
-433
-438
-938
-411
-527
Infrafonds
0
0
0
0
0
p-MJP/POP
-1.202
-1.606
-2.176
-448
-1.728
Bodem
-1.692
-815
-590
-590
0
Cofinanciering EU-projecten 14-20
-3.977
-918
-918
-283
-634
Egal. res. activ. vervangingsinv.
0
0
-834
-834
0
Nieuwe Natuur
-1.970
-2.353
-2.603
-1.096
-1.508
Flevokust Haven
-7.297
-89
0
0
0
Almere 2.0
-6.768
-6.200
-8.700
-6.827
-1.873
Beheer en ontwikkeling Natuur
-183
-899
-1.299
-160
-1.138
Mobiliteit
-874
-63.101
-56.434
-38.452
-17.982
Egalisatie gladheidbestrijding
0
0
0
-41
0
Egalisatie JO Infrastructuur
-50
0
0
-539
0
Doorgeschoven activiteiten
-2.966
0
-2.612
-2.612
0
Meerjaren aanpak bedrijfsvoering
-1.357
0
-2.317
-2.317
0
Dekking afschrijvingslasten
-934
-1.235
-1.012
-1.168
155
Economisch Programma
-3.480
-235
-2.368
-1.405
-963
Sportaccommodaties c.a
0
0
0
0
0
Duurzame energie
0
0
-3.579
-2.945
-634
Regiodeal Noordelijk Flevoland
0
0
0
0
0
Kunst
0
0
-154
-423
268
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van