Jaarverslag 2019

Kwaliteit openbaar bestuur

Verbonden partij(en)

Het Flevolands Archief heeft de belangen behartigd van de deelnemers op grond van de Archiefwet 1995 en
voerde de archief wettelijke taken uit.

In dit bestuurlijk programma zijn enkele verbonden partijen te noemen die bijdragen aan het doel 'kwaliteit
van het openbaar bestuur'. De Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) is als belangenbehartiger actief
geweest op een groot aantal dossiers van de provincies richting het Rijk en andere koepelorganisaties. Het
afgelopen jaar heeft het IPO een relevante positie ingenomen in het overleg met het kabinet over de uitvoering van het regeerakkoord, met name op de onderdelen energie en klimaat. Verder heeft het IPO de nodige inbreng gehad in wetgevingsprocessen en de provinciale belangen op regionaal en (inter)nationaal niveau ter tafel gebracht. Daarnaast zorgde het IPO ervoor dat de eigen sturing (P&C) en governance wordt
81geactualiseerd, waarbij de grote opgaven meer leidend zijn. Gezamenlijke informatievoorziening is eveneens verbeterd.

De provincie is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze systeembank verzorgt
voor de decentrale overheden het betalingsverkeer. Ook het schatkistbankieren loopt via deze instelling.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van