Jaarverslag 2019

Programmaonderdelen en doelen

Onvoorzien en stelposten

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Middelen

8.4 Onvoorzien en stelposten

Rekening 2018

Begroting 2019 ontwerp

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Lasten

0

13.263

2.240

0

2.240

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

0

13.263

2.240

0

2.240

x € 1.000

Waardoor wijkt het af

Verschil

Waarvan

effect op:

Lasten

Reserve

Rekening-

saldo

1. Stelpost Onvoorziene uitgaven

115

0

115

2. Stelpost Nieuw Beleid

1.275

0

1.275

3. Stelpost Onzekerheden Perspectiefnota

800

0

800

Overige kleine verschillen

68

0

68

Totaal lasten

2.240

0

2.240

Baten

Overige kleine verschillen

0

0

0

Totaal baten

0

0

0

x € 1.000, - = nadeel

Toelichting

1. Stelpost Onvoorziene uitgaven
Op de stelpost voor onvoorziene uitgaven is één keer een beroep gedaan door PS, voor het initiatiefvoorstel educatieprogramma Democratie en Rechtsstaat. Het restantbedrag is niet nodig gebleken en komt ten gunste van het rekeningresultaat.
2. Stelpost Nieuw Beleid
In de Programmabegroting 2019 was een stelpost Nieuw Beleid opgenomen, waar in de loop van het jaar via besluiten van PS beslag op is gelegd. Uiteindelijk is op een bedrag van bijna € 1,3 mln. geen beroep gedaan. Dit bedrag is conform het nieuwe coalitieakkoord vrijgevallen in het rekeningresultaat.
3. Onzekerheden Perspectiefnota
In de Programmabegroting 2019 was op deze stelpost € 0,8 mln. ruimte gereserveerd voor eventuele tegenvallers die zich voordoen ten opzichte van de rekenkundige aannames in de begroting. Voorbeelden hiervan zijn eventuele tegenvallende opbrengsten uit het provinciefonds of de opcenten motorrijtuigenbelasting. Uiteindelijk is op deze post geen beroep gedaan, waardoor deze is vrijgevallen in het rekeningresultaat.

Lasten

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van