Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Tabel 1.3: Opbrengst lokale heffingen                             

Rekening
2018

Begroting
2019
ontwerp

Begroting
2019 na
wijziging

Rekening
2019

Verschil

Opcenten MRB

 -73.519

-73.700

-64.955

-66.121

-1.166

Leges; mandaat OFGV

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges; mandaat BIJ12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leges; mandaat RDW

 -11

-14

-14

-12

2

Leges; heffing door provincie

-19

-24

-24

-26

-2

Grondwaterheffing

-451

-470

-470

-464

5

Nazorgheffing

-400

-400

-400

-400

0

                                                         x € 1.000

Toelichting opcenten MRB
Als gevolg van de verplaatsing van de hoofdvestiging van een leasebedrijf op 1 mei 2019 zijn de opbrengsten in 2019 aanmerkelijk lager dan in 2018. Door overige mutaties in omvang en samenstelling van het wagenpark in de loop van 2019 is de uiteindelijke opbrengst over 2019 hoger dan ten tijde van de Zomernota was geraamd.

Toelichting leges OFGV en BIJ12
Conform afspraak wordt aan de gemeenschappelijke regelingen OFGV en BIJ12 een bijdrage verstrekt onder aftrek van de legesopbrengst. Deze heffing komt daarom niet in de begroting en jaarstukken van de provincie tot uitdrukking.

Toelichting leges RDW
Van de RDW wordt in het kader van het aan hen gegeven mandaat op grond van artikel 149b 7e lid van de
Wegenverkeerswet 1994 jaarlijks een afdracht ontvangen.

Kostendekkendheid leges in 2019
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de kostendekking van de geheven leges in 2019.

Tabel 1.4: Kostendekkendheid leges

Opbrengsten
2019

Kosten
2019

Kosten-

dekkendheid
2019

3.1 Ontgronden (heffing door OFGV)

-49.818

49.818

100%

5.1 Wet Natuurbescherming (heffing door BIJ12)

-6.900

n.b.

n.b.

6.1 Wegenverkeerswet 1994 (heffing door RDW)

-12.130

n.b.

n.b.

6.1 Wegenverkeerswet 1994 (heffing door provincie)

-609

609

100%

6.2 Fysieke leefomgeving (heffing door provincie)

-25.858

25.858

100%

                                                        x € 1

Voor de aan BIJ12 en RDW gemandateerde heffing en inning van leges geldt het tarievenbeleid van BIJ12
respectievelijk RDW, waardoor kostendekkendheid niet bekend is.

Bij de legestarieven die door de provincie worden bepaald kunnen in de praktijk jaarlijks afwijkingen optreden van de 100% kostendekking, omdat het volume en de complexiteit van vergunningen kan afwijken van de uitgangspunten bij de gehanteerde tarieven, die gebaseerd zijn op gemiddelden. Hiervan was in 2019 geen sprake.

Bij de nacalculatie van de tarieven voor de bepaling van de kostendekkendheid over 2019 is gerekend met de begrote gemiddelde kosten per eenheid (er vindt geen nacalculatie van de werkelijke kosten plaats).

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2020 11:22:17 met de export van